Menu

Využití krajiny

Současné využívání krajiny sledované oblasti je ovlivněno působením člověka, tedy socioekonomickými faktory, rovněž však přírodními podmínkami. Oblast lze označit jako typ zemědělsko-lesní krajiny. Okolní příkré svahy jsou pokryty lesy, ty mírnější se využívají jako pole či pastviny. Roli v míře využití krajiny hrají také geologická a půdní stavba a reliéf.

Současné využití půdy v katastrálním území Kolince (2001)

druh pozemkuvyužitívýměra [ha]podíl [%]počet parcelprům. rozloha parcely [a]
zemědělská půdacelkem434,290655,156177,41
orná půda232,000429,560386,67
zahrada14,13211,82725,2
ovocný sad0,90630,1245,32
louka118,01321512892,2
pastvina69,23868,89969,94
lesní pozemkycelkem256,558632,678328,92
vodní plochacelkem6,85490,93519,59
rybník4,74480,62320,63
tok přírodní0,09960,0124,98
tok umělý2,01050,291020,11
zastavěná plochacelkem14,82441,94353,41
průmyslový objekt0,22740,02211,37
zemědělské hospodaření2,10780,28434,9
bydlení10,33081,32813,68
občanská vybavenost1,14260,2254,57
technická vybavenost0,0054040,14
ostatní objekty1,01040,1801,26
ostatní plochycelkem74,68579,532323,12
provozní plochy ČD6,25520,83208,51
silnice8,37391,11555,83
ostatní komunikace13,06981,710412,57
veřejná zeleň3,21770,4480,44
hřbitov0,58050,06229,03
manipulační plocha4,40550,61140,05
staveniště0,69140,08125,76
hřiště-stadion1,3160,1265,8
koupaliště0,18640,0229,32
ostatní sportoviště0,28970,04128,97
jiná plocha2,39280,3278,86
neplodná plocha33,90684,314024,22
Pramen: zpracováno podle výpisu katastru nemovitostí

Oproti minulosti se změnil především půdorys obce a to v důsledku neustále probíhajícímu zvětšování se zastavěné plochy, neboť přibývá obytných budov i objektů zemědělských a průmyslových.
V posledních letech také ubývá orné půdy, na jejíž místo přicházejí pastviny a louky, kde se pase stále více hospodářských zvířat a to především skotu.

Menu