Menu

Hydrologie

  Vodoměrná stanice u nádraží

 1. Aktuální vodní stav a průtok Ostružné v profilu Kolinec
 2. Charakteristika povodí
 3. Vodohospodářská mapa
 4. Mapa povodí
 5. Přítoky
 6. Měsíční průtoky
 7. Povodně 1991, 2002
 8. Odkaz na Vodáckého průvodce-aktuální sjízdnost řeky Ostružné
 9. Rybníky - základní údaje
 10. Rybníky profilu Mlýnského potoka - mapy
 11. Rybníky profilu Kalného potoka - mapy
 12. Fotoalbum - rybníky

Charakteristika povodí

Územím obce Kolinec protéká řeka Ostružná. Ta pramení 1,6 kilometru severovýchodně od Hadího vrchu (1022 m) ve výšce 938 m nad mořem. Ústí zleva do Otavy u Dobršína ve výšce 452 m n. m. Ostružná je vodohospodářsky významný tok, pstruhová voda, chráněná rybí oblast. Vodácky využívaný úsek od ústí 20 km, obtížnost WWI, čistota vody I. tř. Levá část horního povodí leží v CHKO Šumava. Na přítocích jsou četné rybníky.

Číslo hydrologického pořadí: 1 – 08 – 01 – 065 /IV./


 • Plocha povodí: 169,084 km2
 • Délka toku: 36,6 km
 • Průměrný průtok u ústí: 1,23 m3 . s-1
 • Hydrologická stanice: Kolinec /vč. 1948/
 • Délka rozvodnice: 75 km
 • Ostružná má asymetrický typ povodí.
 • Koeficient tvaru povodí = 0,13. Hodnota koeficientu spadá do intervalu 0 - 0,18, což ukazuje na protáhlý typ povodí.
 • Koeficient nesouměrnosti = 0,146. Tok Ostružné je nesouměrný, převládají levostranné přítoky.
 • Koeficient vývoje rozvodnice = 1,63.
 • Koeficient vývoje (křivolakosti) toku = 2,03. Tok řeky je mírně křivolaký.
 • Spád koryta je 486 metrů.
 • Střední sklon koryta = 1,33 %

zpět
Zvětši mapu!

vodohospodářská mapa

Základní vodohospodářská mapa 22 STRAKONICE 1 : 200 000 (VÚV Praha 1987)

Zpět
Zvětši mapu!
povodí Ostružné

Zpět

Přehled přítoků Ostružné a ploch jejich povodí

Zpět

Tok Pravostranný přítok /km2/- P     Levostranný přítok /km2/- L

 • L -  Šukačka 5,502
 • P -  Kunkovický p. 6,116
 • P -  Čeletický p. 6,977
 • L -  Mlýnský p. 13,092
 • L -  Kalný p. 21,999
 • P -  Břetětický p. 14,943
 • L -  Tedražický p. 12,209
 • Celkem L - 28,036 km2    P - 52,802 km2
Pramen: podle Hydrologických poměrů ČSSR – Díl II. – Text. Praha, HMÚ 1967.

Nadmořské výšky a vzdálenosti ústí přítoků od ústí

PřítokNadmořská výška ústí [m]Vzdálenost ústí přítoku od ústí [km]
Šukačka76030,9
Kunkovický p. 71027,2
Čeletický p70019,5
Mlýnský p. 54013,5
Kalný p52012,1
Břetětický p.5006,7
Tedražický p.4753,3
Pramen: podle Hydrologických poměrů ČSSR – Díl II. – Text. Praha, HMÚ 1967.

Podélný profil říční soustavou Ostružné

podélný profil Ostružné
Pramen: podle Hydrologických poměrů ČSSR – Díl II. – Text. Praha, HMÚ 1967.

Charakteristika odtoku – hydrologická stanice Kolinec, plocha povodí 91,16 km2: Průměrný dlouhodobý průtok v letech 1951-1960 (dlouhodobý normál) činil 1,06 m3 . s-1

Průměrné měsíční průtoky a jejich podíl na ročním odtoku ve stanici Kolinec v letech 1951-1990

měsícXI. XII.I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IXX.
Qm[m3.s-1]0,740,770,891,211,951,281,10,931,510,90,680,78
%Qa5,826,0579,5115,3310,068,657,3111,877,085,356,13
Zpět

%Qa = Qm / 12 . Qa . 100 %

Pramen: podle dat ČHMÚ, údaje stanice Kolinec

Průměrné měsíční průtoky- odečet Kolinec v letech 1931-1980

měsícXI. XII.I.II.III.IV.V.VI.VII.
Qm[m3.s-1]0,95771,03501,12571,38812,09421,97151,64531,51341,3472
měsícVIII.IX.X.průměr/rok
Qm[m3.s-1]0,97820,96050,94821,0350

Jak je možno vypozorovat z tabulky, nejvyšší hodnoty vodnosti jsou spojeny s táním sněhu v měsících únoru, březnu a dubnu, nejméně vodné jsou podzimní měsíce (září, říjen, listopad) a prosinec. Režim odtoku je typický pro podhorské toky, mezi které se řadí i Ostružná.

Průměrné měsíční průtoky na řece Ostružné v letech 1951-1990

průtoky
Pramen: podle dat ČHMÚ, údaje stanice Kolinec. (Specifický odtok činil 11,63   l . s-1 / km2)

Odtok řeky Ostružné je citlivý na vydatnější srážky, které mohou výrazně změnit jeho ráz. Extrémním případem, kdy došlo k naprostému vybočení z dlouhodobého normálu bylo promrznutí Ostružné až na dno v roce 1929, kdy mocnost ledu činila 90 cm. Maximální hodnota denního odtoku byla naměřena 3. srpna 1991, kdy tento činil 25 m3 . s-1, téhož dne však byl naměřen okamžitý průtok až 80 m3 . s-1, výška hladiny dosáhla 220 cm. Tyto extrémně vysoké hodnoty byly způsobeny protržením hráze rybníka ve Velharticích. O něco menší průtok byl naměřen 12. srpna 2002. Tehdy při povodních dosáhla výška vody 173 cm, avšak průtok vyšší Q100 trval několik dní. Minimální průtok pak byl zjištěn 20. prosince 1953 a to 0,05 m3 . s-1.

Povodně

Povodeň srpen 1991-průměrné denní průtoky na řece Ostružné

den28.7.199129.7.199130.7.199131.7.19911.8.19912.8.19913.8.19914.8.1991
Qm[m3.s-1]0,550,550,550,4910,719,920,620,2
den5.8.19916.8.19917.8.19918.8.19919.8.199110.8.199111.8.199112.8.1991
Qm[m3.s-1]13,610,765,195,193,383,382,9

Povodeň srpen 2002-průměrné denní průtoky na řece Ostružné(limnigraf)

den5.8.20026.8.20027.8.20028.8.20029.8.200210.8.200211.8.200212.8.2002
Qm[m3.s-1]0,40,347,1311,065,093,53,1725,2
den13.8.200214.8.200215.8.200216.8.200217.8.200218.8.200219.8.200220.8.2002
Qm[m3.s-1]40,1718,1810,847,96,144,844,083,55


Rybníky na Kolinecku

(zpracováno podle: Geomorfologie rybníků v povodí Mlýnského potoka a Kalného potoka, A. Soukupová, 1984)
Zpět

Rybníky na Kolinecku jsou ve dvou profilech:
profil A-Mlýnský potok
profil B-Ostružná - Kolinec - vodočet

průměrné roční hodnoty
profilplocha povodí
[km2]
srážky
[mm]
ztráty
[mm]
odtok
[mm]
koef. odtokuspecif. odtok
[1s-1km-2]
průtok
[m3s-1]
A.13,217355262090,286,620,09
B91,168925563360,3810,640,97

průměrná překročení průtoků
v m3s-1 po dobu dní v roce
velké vody v m3s-1 se opakují
prům. za počet roků po dobu dní v roce
profil309018027035536415102050100
A0,170,110,060,040,030,0271215182329
B1,871,180,700,470,300,27254452627584 19:16 05.01.202219:16 05.01.2022

Rybníky profilu Mlýnského potoka
číslonázevtypnadmořská výška
hráze [m.n.m.]
podélná osa
[m]
příčná osa
[m]
vodní plocha
[m2]
1.Hajský r.nebeský56527524031750
2Zámecký velkýprůtočný56346036575000
3Zámecký prostředníprůtočný5631658513390
4Zámecký malýprůtočný56390452440
5rybník Za Školouprůtočný5651737511050
6Návesnízaniklý558185648400
7v zám. zahradě Jindřichoviceprůtočný5641717220
8Rudolfův r.průtočný5644828903
9 Střítež-pož. nádržnebeský????
10Mlýnský r.průtočný548,5535430134900
11Malonice r. Návesníprůtočný602159125
12Malonice-zámeckýzrušený599???
13r. Ostrovprůtočný578108622850
14r. Halštýřprůtočný62047361200
15r. Kotlíkprůtočný5779272675
16Šárský r.průtočný59227225928500
17r. V Dílechprůtočný577112998
18r. U Trati(Vochtrovský)průtočný572127837000
19r. U Popelůzaniklý???200
20r. Jelíneknebský57823714025000
21r. Dražkaprůtočný5531371267500

Rybníky profilu Kalného potoka
číslonázevtypnadmořská výška
hráze [m.n.m.]
podélná osa
[m]
příčná osa
[m]
vodní plocha
[m2]
22.Hradiště pod kovárnounebeský63473602675
23Ondrův r.nebeský6012912384
24Boříkovy nebeský6304426912
25Bernartice I.průtočný6104128963
26Bernartice II.průtočný6092525489
27Bernartice-koupalištěprůtočný59810082800
28Panský r.průtočný576114874450
29r. Váchovecprůtočný570121926250
30Mlázovy I.průtočný56485544535
31Mlázovy II.průtočný56464211290
32Mlázovy III.průsakový564121057
33Mlázovy-pož. nádržnebeský57012537
34Mlýnský-Mlázovyprůtočný559128949000
35Brod I.průtočný565130656800
36Brod-vesníprůtočný172927210900
37Brod II.nebeský59061371463
38r. Smrčíprůtočný5502008617000
39r. Vlčkovicenebeský5581313162
40r. Vlčkovice-návesníprůtočný55098616000
41r. Ovčákprůtočný54532511028450
42r. Pstružný I.nebeský56078582000
43r. Pstružný II.průtočný55686392400
44pož. nádrž pod kravínemprůtočný????
44lom Hůrkazatopený lom
bezodtokový
5492520430


Rybníky jiných povodí
číslonázevpovodítypnadmořská výška
hráze [m.n.m.]
podélná osa
[m]
příčná osa
[m]
vodní plocha
[m2]
45.Hradiště I.Úhlavanebeský????
46Hradiště II.Úhlavaprůtočný????
47Lesní r. HradištěÚhlavanebeský????
48r. pod DrkolnouÚslavanebeský
pramen Úslavy
????
49r. V BrodcíchÚhlavanebeský????
50r. Podolí-mlýnský I.Úhlavaprůtočný????
51r. Podolí-mlýnský II.Úhlavaprůtočný????
52r. BuršiceOtavanebeský????
53r. VlčinceOtavaprůtočný????
54lom KřemešnáOtavazatopený lom
bezodtokový
????
55r. TržekÚhlavanebeský????
rybník Ovčák
Ovčák
Zpět