Zpět - čp     Menu

Čp. 111 , parcela č. 143

vpravo cp. 111, uprostřed pivovar, vlevo budovy mlýna cp. 65, r. 1905 R. 2018 R. 2018
          R. 1900                                                             R. 2018                                                       R. 2018

Jdeme-li ulicí od náměstí k Sušici, uvidíme takměř na jejím konci po pravé straně protáhlou přízemní budovu dívající se okny ve štítu na mlýn čp. 65. To je bývalá hospoda čp. 111.

Její vznik se datuje dnem 1. 9. 1842, kdy Jiří Pohl, syn kolineckého spekulanta Martina Pohla, koupil stavební parcelu zvanou “Rybníček“ u kolineckého mlýna.

Jiří Pohl byl mistrem pekařským v Kolinci čp. 9. Dne 7. 9. 1829 se oženil se Žofií Rauscharovou, služkou u barona Helversena, 19letou dcerou Václava Rauschara, mistra soukenického a měšťana sušického‚ a matky Marie Maštovské ze Sušice. Za krátkou dobu jejich manželství se jim ještě v čp. 9 narodily tyto děti:
Josef Jakub nar. 25. 7. 1830,
Jana nar. 31. 12. 1833, †10. 3. 1833,
František nar. 29. 1. 1834,
Ludvika Jana nar. 11. 2. 1837,
Amalie Jana nar. 11. 5. 1839.

Dne 27. 6. 1839 zemřela manželka Žofie v Kolinci čp. 9 v 28 letech na zapálení hrdla.

Již v listopadu 1839 se oženil Jiří Pohl podruhé a sice s Marií, 28letou dcerou Václava Nováka, mistra ševcovského z Kolince čp. 11 a matky Terezie rozené Králové z Kolince.

Po vystavění domu čp. 111 byla zde zřízena hospoda a Jiří Pohl se zde stal hospodským. Zemřel 30. 1. 1864 v 62 letech.Ještě před svou smrtí prodal v r. 1859 hostinec Janu Kohoutovi, synu Josefa Kohouta, sedláka v Buršicích čp. 6 a matky Kateřiny, dcery Prokopa Babky, sedláka v Brodě čp. 1. Dne 3. 5. 1859 se Jan Kohout oženil s Marií, 23letou dcerou Františka Ulricha, souseda v Kolinci čp. 2 a matky Marie, dcery Martina Dolejšího, souseda z Kolince čp. 33. Zde v čp. 111 se manželům narodila dcera Alžběta Marie dne 17. 2. 1860 (zemřela později v Chicagu v USA). Pak se Jan Kohout s manželkou Marií přestěhoval do jejího rodného domu čp. 2.

V r. 1860 měl propachtovánu hospodu čp. 111 Josef Housar, mistr krejčovský, syn Františka Housara domkáře ve Vlčkovicích čp. 12, a matky Alžběty rozené Žižkové z Číhaně, se svou manželkou Kateřinou, dcerou Františka Heldy, vojenského invalidy a hostinského v Kolinci a matky Barbory rozené Strakové z Písku. Později tento nájemce přešel na hospodu čp. 9 a na rathauskou hospodu čp. 49.

V r. 1861 zde již šenkoval Josef Kohout (snad příbuzný Jana Kohouta) s manželkou Alžbětou. V té době se udávají v tomto čp. 111 Matouš Brejcha, syn Josefa Brejchy, sedláka v Ujčíně čp. 13 a matky Alžběty, dcery Matěje Honzíka, sedláka ve Vlčkovicích čp. 10. Měl za manželku Františku, dceru Václava Levece, sedláka v Dobršíně čp. 18 a matky Marie, dcery Pavla Zemana, sedláka v Dobršíně čp. 10.

cp. 111, r. 2010

Dne 10. 4. 1868 se stali majiteli domu čp. 111 Antonín a Alžběta Wolfovi, kteří tu setrvali pravděpodobně až do r. 1879. Tehdy se tu stal hostinským Ferdinand Komárek, syn Karla Komárka, obuvníka ze Stříbrných Hor čp. 67 a matky Anny, dcery Jana Klimenta, obuvníka ze Stříbrných Hor č. 25. Jeho manželkou byla Terezie, dcera Karla Klimenta, obuvníka ze Stříbrných Hor čp. 13 a matky Terezie rozené Frankové z mlýna v Měřenicích čp. 8.

Na krátký čas v r. 1879 se stala majitelkou tohoto domu Aloisie Šmausová.

Dne 10. 3. 1881 koupil hostinec čp. 111 Karel Frančík, syn Bartoloměje Frančíka, chalupníka v Krutěnicích čp. 17, narozený v Krutěnicích dne 12. 3. 1851, a matky Josefy, dcery Karla Smetany, sedláka ve Vlčkovicích č. 16. Za manželku měl Ludmilu (nar. 28. 9. 1859 v Čermné), dceru Václava Korce, nádeníka z Čermné čp. 9 a matky Barbory, dcery Jakuba Šebesty, sedláka v Čermné čp. 4. Tito manželé zde pobyli přibližně 10 let a pak se přestěhovali do čp. 51, kde vedli kupecký krám. Jejich manželství bylo obšťastněno devíti dětmi. Byly to:
Marie nar. 1878 v Čermné čp. 4, provd. r. 1905 za Ant. Němečka, zámečníka v Miroticích čp. 20,
Josefa Cecilie nar. 22. 11. 1881 v čp. 111, † r. 1885,
Františka Pavlina nar. 15. 1. 1884 v čp. 111,
Eduard Karel nar. 15. 3. 1886 v čp. 111,
Julie Lidmila nar. 21. 5. 1888 v čp. 111,
Karel Eduard nar. 24. 4. 1890 v čp. 111, ožen. r. 1918 s Marií Chromou v Třešti,
Bohumil Ferdinand nar. 17. 2. 1893 v čp. 51,
Ludmila Karolina nar. 1. 5. 1895 v čp. 51,
Karolina Anna nar. 10. 4. 1897 v čp. odd. r. 1921 za Karla Šteffla, písaře ČSD ve Stodě.

Po odchodu Karla Frančíka byl zde hostinským Leopold Pivnička, nar. 5. 11. 1865 v Ústalči, syn Vojtěcha Pivničky, zedníka v Ústalči čp. 35 a matky Františky rozené Polenové ze Skránčic, který měl za manželku Alžbětu, dceru Jana Zahrádky, domkáře v Dražicích čp. 19 u Mladé Boleslavi a matky rozené Dykové z Dražic čp. 5. Nový hostinský byl vyučený soustružník a také po velmi krátké době přesídlil do čp. 100, kde se věnoval výrobě holí. Z jejich dětí se jen první narodilo v čp. 111:
Marie nar. 9. 11. 1895 v čp. 111,
Anna nar. 4. 7. 1897 v čp. 100,
Františka nar. 26. 1. 1900,
František nar. 26. 7. 1902.

cp. 111, r. 2010

Dnem 18. 3. 1902 se stali majiteli této hospody manželé Josef a Kateřina Perkovi, kteří tu setrvali 10 let. Dosti dlouho se tu pak říkalo “U Perků“.

Po nich se majitelé střídali poměrně rychle. Dne 21. 5. 1912 koupili hostinec František Oliva, obchodník dobytkem a majitel domu čp. 144 v Kolinci, s manželkou Amalií rozenou Švarcovou z Mokrosuka čp. 30. Narodily se jim dvě děti:
Anežka nar. ? , provd. za JUDra Kojeckého z Brna,
Robert nar. 24. 4. 1910, pozdější řezník a hostinský v Kolinci čp. 49.

Dne 15. 12. 1916 koupil čp. 111 Vojtěch Bayer, ale již dne 10. 4. 1917 koupil dům zpět opět František Oliva. Zlí jazykové hovořili o klamání kupujícího tím, že v den přítomnosti kupce se dávalo hostům v hostinci pití zdarma, aby velká návštěva hostů vzbudila dojem dobré prosperity.

Mezi dalšími majiteli domu čp. 111 byli Antonín Sevelka, syn Josefa Sevelky, pekaře z Petrovic č. 9 a dále manželé Václav a Julie Markovi.

Dne 2. 9. 1921 koupili dům již bez šenkovního práva manželé Karel a Kateřina Tuháčkovi. Karel Tuháček byl synem Jana Tuháčka, domkáře v Uzeničkách č. 2 na Blatensku. Okolo r. 1907, v době konjunktury využití žuly v okolních lomech, se přistěhoval s dalšími krajany do Kolince a zde se oženil dne 2. 7. 1907 s Annou, 19letou dcerou Karla Zdeňka, domkáře v Kolinci čp. 100 a matky Marie Hejlové z Kolince čp. 105. Jeho manželka však záhy zemřela a 29letý vdovec Karel Tuháček se oženil podruhé s Kateřinou, dcerou Martina Kukrala, domkáře a obchodníka s krátkým zbožím v Kolinci čp. 130 a matky Kateřiny rozené Kořánové z Ujčína. V domě čp. 111 bydleli rodiče se svým synem Karlem narozeným 16. 2. 1912.

Po skončení 2. světové války bydleli v domě manželé Boudovi (Václav Bouda nar. 15. 9. 1887 a Albína nar. 27. 2. 1896) s dcerou Kateřinou narozenou 19. 11. 1932. S nimi pak zde byly v nájmu dělnice zdejší továrny na prádlo, které přišly do Kolince na počátku války, kdy byla výroba prádla přenesena do Kolince ze zabraného Vimperka:
Anežka Mrzenová (nar. 17. listopadu 1893), Anežka Růžičková (nar. 16. 1. 1912), Barbora Čížková (nar. 30. 8. 1892), z dalších dělnic Zdeňka Plechingerová (nar. 27. 2. 1934) aj.

Postupem doby se dům uvolňoval získáváním lepších bytových podmínek pro zdejší nájemníky až uvolněný dům čp. 111 koupili manželé Oudovi z Hrádku. Nový majitel pocházel z Kolince jako syn Vojtěcha Oudy, cestáře, a matky Barbory rozené Trochové z Mlázov čp. 1. (Ještě v roce 1956 zde bydleli: Anežka Růžičková se svými dcerami Anežkou Lívovou a Věrou Růžičkovou, Jaroslav a Marie Víchovi se syny Jaroslavem (nar. 9. 11. 1948) a Janem (nar. 8. 3. 1950), manželé Boudovi a Václav Plechinger se svou rodinou -2 děti).

V r. 1977 majitel domu ve vysokém věku zemřel a v domě zůstala stará vdova sama. Dnes by nikdo neřekl, že v tak těsných podmínkách této bývalé hospody se mohly pořádat (zvláště za hostinského Frančíka) rušné bály a taneční zábavy.

zpět