Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 127 v Kolinci

Čp. 127, parcela č. 55

čp. 127, r. 2011

Tento dům, židovského založení, je poměrně mladý. Dne 1. 1. 1800 prodala vrchnost Moisesu Neumannovi kus pozemku k vystavění chalup mezi Matějem Čapkem a Jakubem Myslíkem. Není známo, kdy byl dům postaven‚ ale po vystavění dostal číslo popisné V, jak se v té době označovala židovská obydlí římskými číslicemi narozdíl od křesťanských.

čp. 127, r. 2011

Moises Neumann dostal svatební povolení od kolineckého panství v r. 1765. Kdy a kde se narodil není známo. Jen v soupisu židovských familiantů v Kolinci z r. 1794 je jeho rodina uvedena takto:
Moises Neumann, obchodník krátkým zbožím a papírem, 36 roku stár, Anna, jeho žena, 28 roků a dětmi:
Jakob, prvorozený syn, 5 roků,
Löbel, druhorozený syn 3 roky,
Jiří ‚ třetírozený syn 1 rok.

Blíže, ale trochu odlišně nás informuje o této rodině Familienbuch Nr. IV. fol. 45 a další panství kolineckého v kraji klatovském.

Tato rodina měla č. 5318. Rodiče Moisese Neumanna byli Baroch a Františka Neumannovi, manželka byla Hanna Löblová. Narodily se jim tyto děti:
Jakub nar. r. 1788, propušten za zemské ochrany 23. 12. 1840 č. 68258,
Josef nar. r. 1790, zemřel r. 1809,
Eliachim nar. r. 1792,
Abraham nar. r. 1797, dostal povolení na řemeslo sklenářské,
Isaak nar. r. 1800,
Josef nar. r. 1805,
Wolf nar. r. 1807 zemřel r. 1809,
Markus Mendl nar. r. 1802 zemřel 23. 2. 1824.

Dne 17. 11. 1811 prodal Moises Neumann tento dům čp. V Janu Rödlovi, nepoddanému chalupníkovi, synu Antonína Rödla, purkrabího v Kolinci, a jeho ženě Ludmile, dceři Václava Klenovskýho, za 400 zl, ale současně si dům bývalý majitel propachtoval. Tato pachtovní smlouva byla dne 19. 6. 1830 dále prodloužena na dalších 20 let opět Moisesovi Neumannovi až do r. 1851. V té době měl dům nové popisné číslo VI. Není známo, zda Moises Neumann držel dům až do této doby.

V této 1. polovině XIX. století obývalo tuto část Kolince od tohoto domu až po kolinecký zámek značné množství židovských příslušníků. Měli svou školu, svou modlitebnu a svůj hřbitov. Podle ústního podání měli v tomto čp. 127 svou studánku ve sklepě, svou “mikve“, v níž se ženská část židovského obyvatelstva omývala po menstruaci. Majitel Jan Rödl bydlel v bývalém čp. 27 (parcela č. 33), který je dnes přeměněn ve stáje čp. 28.

Dům čp. 127 připadl dne 7. 2. 1866 po zemřelém Janu Rödlovi jeho synu Josefovi Rödlovi, který jej však hned prodal Janu Brožovi, domkáři v Kolinci čp. IV a jeho manželce Anně, dceři Bartoloměje Přerosta, domkáře ve Vlčkovicích čp. 27, za 319 zl rýnského čísla.

Ve stabilním katastru je jmenován majitelem Antonín Jedlička, zednický mistr v Kolinci. Není však známo, jak dlouho byl jeho držitelem.

Majitel Jan Brož zemřel 24. 11. 1881 ve 72 letech na mrtvici, jeho manželka 26. 8. 1887 v 76 letech na mrtvici v Kolinci čp. 129.

Dnem 25. 3. 1882 se dostal dům v držení Štěpána Chrousta, sedláka z Kolince čp. 28, který dnem 23. 4. 1898 zakoupil čp. 5 v Kolinci a tam se také odstěhoval. (Viz tato popisná čísla).

V domě čp. 127 bydleli nájemníci. Nejprve to byl Ludvík Smolík, tovaryš zámečnický, nar. 21. 9. 1855 v Kolinci čp. 1, syn Václava Smolíka, šafáře v Kolinci čp. 1 a matky Barbory, který se 16. 11. 1880 oženil s Karolinou, 21 letou dcerou Jakuba Honzíka, nádeníka v Kolinci čp. 139 (dříve IV) a matky Anny, dcery Jana Brože, domkáře v Kolinci čp. 139 (dříve IV). Měli tyto děti:
Jindřicha nar.12. 7. 1878, zemřel 21. 6. 1882 “udušen vystupující tasemnicí“,
Jana Křtitele nar. 24. 6. 1881, oddán s Annou Puchmajerovou ve Vídni 27,
Emanuela nar. 30. 12. 1882 v čp. 127, oddán 1. 2. 1911 s Kateřinou Kovaříkovou,
Rudolfa nar. 3. 4. 1885 v čp. 127,
Karla nar. 15. 1. 1887, zemřel 14. 4 .1888 v čp. 127,
Marii nar. 29. 3. 1894 v čp. 104, zemřela 1. 9. 1894,
Marii Karolinu nar. 9. 5. 1898 v čp. 46, kde byl otec zámečníkem.

Od r. 1885 zde bydlel Václav Drha, švec, syn Martina Drhy, mistra ševcovského z čp. 49 se svou manželkou Marií rozenou Kopáčkovou a dětmi. Další zprávy o něm jsou u čp. 49.

Později obýval tento dům čp. 127 Vojtěch Muchka, mistr Ševcovský, syn Michala Muchky mistra ševcovského ve Strážově s manželkou Annou, dcerou Jana Šosa, souseda v Kolinci čp. 43. Jejich dcera Anna se dne 5. 8. 1905 provdala za Leopolda Augusta Chmelíka, syna Augustina Chmelíka, dělníka z Neukirchenu čp. 13 a matky Aloisie rozené Ganglerové z Neukirchenu čp. 13 ženich se narodil v Neukirchenu v Dolních Rakousích. Novomanželé pobyli krátce a pak bydleli v různých popisných číslech v Kolinci.

Dnem 28. 5. 1821 byl dům, odevzdán Václavu Chroustovi, synu Štěpána Chrousta. Po více než roce dne 12. 8. 1922 tento dům čp. 127 koupil František Novák a jeho manželka Květuše, kteří se po válce přistěhovali z USA. Přijeli se svými úsporami v době nejvyššího kursu dolaru a tak se ve staré vlasti stali majetnými občany. Většina jejich dětí se narodila v USA, kam se zase až na nejmladšího Ladislava postupně vracela. Nejtragičtější byl odchod syna Jaroslava, který těsně před II. světovou odejel do Spojených států, aby tam vstoupil do armády a pak při americké invazi do Evropy koncem války na evropské pevnině padl.

Po r. 1923 po několik let byla v tomto domě čp. 127 drogerie Františka Přády, rodem z Plzně, a jeho manželky Marie, rozené Alblové. Tato drogerie byla po letech přestěhována do čp. 24, kde ji František Přáda vedl až do znárodnění podniků. Ještě nějaký čas zde živořil, až ji uzavřel a tím drogerie v Kolinci zanikla.

Dnem 6. 3. 1929 koupil dům spořitelní ústav “Kampelička“ (lidově Reifeisenka), zřídila v něm kancelář, kde se úřadovalo hlavně v neděli.

V té době bydlelo zde za sebou více nájemníků. Jan Preis, krejčí s rodinou, Vojtěch Matík, zaměstnanec vrchní stavby ČSD, původem z Jindřichovic, s manželkou Marií, rozenou Kolářovou z Bernartic, s dětmi:
Josefem nar. ?,
Marií nar. 14. 1. 1918, oddána 26. 7. 1942 s Josefem Ant. Gëtzem, úředníkem firmy Amerex v Praze XII/454, oba po válce odešli do USA,
Lidmilou nar. 31. 3. 1921,
Václavem nar. 15. 3. 1923.

Dalším nájemníkem byl František Švajgl, listonoš a bývalý majitel domu čp. 60 v Kolinci se svou druhou manželkou Julií, dcerou Aloise Svobody, zedníka a domkáře v Kolinci čp. 151 a matky Karoliny rozené Králové z Kolince čp. 37. Z tohoto druhého manželství se jim tu narodily tyto děti:
Vladimír nar. ?,
Zdeňka nar. ?, oddána se Slavomírem Riesnerem, se kterým odešla v r. 1946 do Ameriky.

V 70 letech minulého století se do tohoto domu přestěhovalo obvodní oddělení Sboru národní bezpečnosti a Kampelička počala úřadovat ve staré radnici čp. 120. Současně tam odešlo i zmíněné obvodní oddělení SNB, protože se v budově čp. 127 přistoupilo k rozsáhlým adaptačním pracím. (Poznámka autora: V r. 1910 schválena ulice okolo čp. 127 jako spojka k Nádražní ulici)

zpět