Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 156 v Kolinci

Čp. 156, parcela č. 42/2

čp. 156 okolo r. 1900

Přístavek k budově teletníku s čp. 156 je součástí velké budovy. Tato mohutná budova, která kdysi sloužila jako sklad obilí pro státní výkup, je zvána obecně “ teletníkem“(Parcela č. 42/1).

čp. 156 okolo r. 2010

Na místě této budovy před jejím vystavením stály zde chalupy, jimž se říkalo “u starejch sejpek“(In antiquis granariis). Pokud je známo stály zde dvě chalupy. První z nich si vystavěl na panském pozemku “na starejch sejpkách“ Václav Malý, chalupník, se svou ženou Kateřinou, dcerou Josefa Češka z Hrádku. Bylo to pravděpodobně po r. 1771, poněvadž v tomto roce se mu narodila dcera Marie ještě v čp. 2. Zdejší matrika narozených zachycuje tyto děti:
Galus nar. 16. 10. 1767,
Kateřina nar. 10. 10. 1768,
Marie nar. 3. 10. 1771 v čp. 2.

čp. 156, r. 2008 Když přebírala obec pozemkové knihy od vrchnostenského úřadu, byl s Václavem Malým dne 29. 4. 1779 sepsán nový kontrakt. Chalupa mu byla oceněna na 54 zl 21 kr. Majitel byl povinen 20 dny pěší roboty. Domek dostal tehdy popisné číslo 53. Když Václav Malý zemřel, prodala vdova Kateřina chalupu dne 4. 4. 1797 Janu Feuerfailovi za 95 zl. Po dvouletém vlastnictví ji nový majitel prodal Martinovi Dolejšímu, synu Petra Dolejšího, souseda z Kolince čp. 33, pro jeho sestru Dorotu, která si vzala za manžela Petra Tomáška, syna Martina Tomáška, chalupníka z Podolí čp. 11, za 106 zl.

Když kolinecká vrchnost chtěla v těchto místech postavit nový ovčín po zrušení starého na svahu pod lesem nad pravým břehem Pstružné, prodala Dorota Tomášková dne 20. 12. 1805 tento domek čp. 53 vrchnosti (gr. kn. č. 3 fol. 757) výměnou za bývalou vrchnostenskou ovčáckou chalupu čp. 47/81. K tornu jí vrchnost dala za dobrovolné postoupení kus půdy ve výměře 15 čtverečních sáhů pod tou chalupou na zahrádku a dvě hrušky, které stály blíže této chalupy k společnému užívání s domkářem Matějem Králem.

Druhu chalupu na “starejch sejpkách“ si postavil Tomáš Čapek, syn Jana Čapka, která dostala číslo popisné 52. Byla rovněž za stejných okolností připsána novým kontraktem dne 29. 4. 1779 a oceněna na 37 zl 23 kr. Majitel byl povinen 3 dny pěší roboty ročně. Jeho druhá manželka Ludmila byla rozená Češková, je možná tedy příbuznost s majitelem druhé chalupy na “starejch sejpkách“ Václavem Malým. První jeho žena byla Anna‚ vdova po Janu Kubíčkovi, která mu dala tyto děti:
Terezii nar. 14. 10. 1755,
Josefa nar. 20. 1. 1758,
s druhou manželkou Ludmilou měl Kateřinu nar. 1. 11. 1769.

čp. 156 z jižní strany, r. 2022

Dne 17. 6. 1797 prodal Tomáš Čapek chalupu neznámo komu, ale v této chalupě ještě dne 16. 2. 1799 ve věku 73 roků zemřel. Pravděpodobně i tato chalupa byla postoupena vrchnosti na zřízení nového ovčína.

Kromě těchto zpráv o existenci starých vrchnostenských sýpek na těchto místech není nic známo.

O stavbě této budovy vyprávěl František Bruner, majitel domu čp. 55 v Kolinci, že prý celá byla postavena za peníze stržené za prodej jednoho chovného berana do Anglie. Tato koupě při irském původu hrabat Taaffeů by mohla být uskutečněna.

Snad po redukci chovu ovcí v důsledku stájního odchovu hovězího dobytka a zavedení střídavého hospodaření s rozšířením orné půdy sloužila budova k odchovu telat, čímž si vysloužila dnešní pojmenování stále mezi lidem vžité.

K této budově se vztahuj ještě další zajímavý údaj ústním podáním. Když prý se kdysi prokopávala silnice na Jindřichovice (pravděpodobně se snižovala terénní vlna, kterou silnice tvořila), našly prý se zdi, které vedly kolmo od nynější budovy “teletníku“ přes silnici do protějšího svahu. Není pravděpodobné, že by v těchto místech stála nějaká budova, protože trasa této cesty je prastará.

zpět