Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 16 v Kolinci

Čp. 16, parcela č. 20

čp. 19 r. 1941, v pozadí čp. 15čp. 16 r. 2008

Tento dům na rohu cesty „Na vokolcích“ a náměstí shlíží do náměstí bokem, stejně jako další tři popisná čísla, na roz díl od druhé strany náměstí, kde všechny domy s úzkým gotickým půdorysem se dívají štíty do náměstí. (Poznámka autora: Výsledek scelování gruntů?)

I půdorysy těchto tří domů na západní straně náměstí jsou širší, než bývalo zvykem v době kolonisace. Snad byly některé domy spojeny a po velkých požárech a dlouhých dobách úplně spustlých hospodářství, z nichž zůstávala jen místa, byla opuštěna architektura štítů ústících do náměstí.

Toto hospodářství, jedno z velkých, je velmi starobylé a má od založení Kolince dlouhou historii. Stanovit však zodpovědně jejich majitele můžeme však v poměrně pozdní době.

Velkou pomocí je nám. opět Kniha zádušní na vše zápisy domů i pozemků Nr. I z r.1779 (sign Plánice 55), kde dle guberniálního nařízení ze 4. 2. 1779 -§4 jsou vloženy vrchností vynucené nové kontrakty na domy a pozemky obyvatelů Kolince. Na fol 20 této knihy přebírá Václav Čapek dům jménem hořejší Kubíček a nejstarší předek je zde jmenován Jakub Frank, jehož majetnictví k domu je vloženo do GK fol. 333. Tento zápis zní:
“Ve středu na sv. Havla r. 1624 jsem já, Eufemie rozená z Perglasu, prodala dům, jenž slove Tomáškovský v městěčku Kolinci, mně přináležející, Jakubovi Frankovi, poddanému mému, za 80 kop míš.“

Kdo byl tím Tomášem, někdejším dřívějším majitelem, bude předmětem dalšího pátrání. Toto pojmenování “po živnosti“ se uvádí i v dalším zápise prodeje, uvedeného též na fol. 333 jmenované gruntovní knihy z r. 1544.

V úterý svatodušní r. 1638 z poručení Jeho milosti Pána jest tento trh v knihy městské uveden, tak jakož jest za sumu jistou dům, slove Tomáškovský, se vším k němu příslušenstvím za 50 kop m. od jeho milosti Jan Perdeth koupil a zůstávaje týž Jan Perdeth několik let v službě Jeho milosti dle....... Jeho Milost Pán týž dům v těch padesáti kopách jemu zanechal.“

Z těchto zápisů je patrno, že dům prodaný Jakubovi Frankovi spadl opět na vrchnost, snad odúmrtí nebo jiným způsobem a vrchností dále prodán. Jsou-li zápisy prodejů úplné, držel Jakub živnost po 14 let a měl-li syna, mohlo pozdější pojmenování hořejší Kubíček pocházet z těchto dob. Dolejší Kubíček bylo pojmenování v čp. 2. A co je známo o těchto majitelích?

Jakub Frank měl s manželkou Annou to děti:
Lidmilu nar. 27. 4. 1627,
Matěje nar. 18. 2. 1634.

Není známo, kdy Jakub Frank zemřel, ale v neděli po hromnicích r. 1647 si vzala vdova po Jakubovi Frankovi Adama Soumara z Mlázov.

Další majitel Jan Perdeth (též jmenován Hons Perdeth) je v kolineckých matrikách jmenován ještě v r. 1647 - 1649. Podle jména byl jistě Němec.

Berní rula z r. 1654 udává jako majitele Pavla Vlčka, jehož řadí podle berní klasifikace mezi osedlé a sice nově osedlé, s 21 strychy‚ z nichž osívá 4 str. na zimu. a 3 na jaro. Může chovati 2 potahy, nyní chová 1 krávu a 2 jalovice. Hospodářství bylo nově osazeno v r. 1653.

V kolinecké matrice je uveden Pavel Vlček jako soused se svou manželkou Annou a dcerou Alžbětou nar. 6. 6. 1654. Po pozdějším velkém ohni v r. 1674 pravděpodobně Pavel Vlček odešel (snad sběhl), poněvadž v revisitaci berní ruly z r. 1678 je na tomto hospodářství jmenován Jan Nováček. V matrice je uveden Jan Nováček s manželkou Evou, z jejichž manželství vzešly tyto děti:
Eva nar. 12. 8. 1674,
Jiří Václav nar. 12. 9. 1679.

S tímto příjmím, které je samozřejmě jako všechna ostatní v této době velmi variabilní, se zde setkáváme v těchto letech.
Jan Nováček (zmínka z r. 1581),
Matěj Nováček z r. 1616 (snad syn Jana Nováčka),
Jiří Nováček z r. 1612 s manželkou Annou,
Jindra Nováček s manželkou Kateřinou a dětmi:
Janem nar. 10. 5. 1644,
Šimonem nar. 22. 10. 1649, Zacharyášem nar. ?.

Prvorozený Jan byl pravděpodobně majitel domu čp. 16 z r. 1678.

V dalším katastru z r. 1714 je uváděn majitelem už Fridrich Kubíček, u něhož není známo, čí byl syn. Měl za manželku Kateřinu, dceru Jana Maška, která zemřela r. 1745 v 78 letech.Toto byly jejich děti:
Lidmila nar. 22 5. 1697,
Václav nar. 20. 9. 1699, zemřel 4. 4. 1700,
Matěj nar. 24. 2. 1701,
Jan nar. 23. 6. 1703,
Dorota nar. 7. 3. 1706,
Antonín a Václav nar. 1. 4. 1708,
Karel nar. 6. 2. 1710,
Kateřina nar. 3. 4. 1714.

Někdy okolo r. 1740 převzal hospodářství syn Fridricha Kubíčka Jan Kubíček, který měl za manželku Annu, dceru primátora Václava Čapka, se kterou měl tyto děti:
Kateřinu nar.24. 10. 1741,
Václava nar. 6. 9. 1744,
Matěje nar. 12. 2. 1747,
Annu nar. 25. 4. 1750.

Jan Kubíček však brzy zemřel, protože r. 1755 zde již hospodaří Tomáš Čapek, syn Jana Čapka, novomlýnského mlynáře, který si vzal za ženu Annu, vdovu po Janu Kubíčkovi. Zde se jim narodily tyto děti:
Terezie nar. 14. 10. 1755,
Josef nar. 20. 1. 1758,
Kateřina nar. 1. 11. 1769‚ (matka tohoto dítěte byla Ludmila rozená Češková).

Bratr hospodáře Tomáše Čapka Václav Čapek si vzal za svou druhou manželku Kateřinu, dceru Jana Kubíčka a matky Anny roz. Čapkové. Když pak někdy okolo r. 1775 Anna, manželka Tomáše Čapka, zemřela, připadl dům čp. 16 Václavu Čapkovi, krejčímu a jeho manželce Kateřině. Václav Čapek měl s první manželkou Annou, neznámého původu, syna Josefa nar. 26. 11. 1762. Druhá manželka mu dala tyto děti:
Terezii nar. 26.11.1762,
Jana nar. 3. 5. 1766,
Jana nar. 8. 10.1768,
Marii nar. 20. 8. 1771,
Václava nar. 15. 9. 1773,
Ludmilu nar. 9. 4. 1780, která si vzala 25. 11. 1798 Václava Leracha, mlynáře z Podolí.

Jak bylo v úvodní části uvedeno, byl tento Václav Čapek, který s manželkou Kateřinou převzali novým kontraktem dům čp. 16, přičemž museli vyplatit Kateřininým bratrům Matějovi Kubíčkovi 15 zl a Václavovi Kubíčkovi 10 zl.

Před svou smrtí odevzda1 Václav Čapek hospodářství svému synu Josefovi Čapkovi dnem 12. srpna 1799. Dne 1. 11. 1799 Václav Čapek zemřel v tomto domě v 60 letech a brzy dne 17. 4. 1800 i jeho manželka Kateřina. Nový hospodář Josef Čapek měl za manželku Annu, dceru Petra Dolejšího z Kolince čp. 35(?). V tomto domě se jim narodily tyto děti:
Jan nar. 14. 1. 1793,
Terezie nar. 30. 7. 1794,
Maří Magdalena nar. 4. 1. 1797,
Antonie nar. 17. 6. 1799, zemřela r. 1799,
Magdalena nar. 27. 2. 1801.

Josef Čapek držel tento dům jen dva roky do 19. prosince 1801.

Tímto prodejem končí držení tohoto hospodářství rodem Čapků a Kubíčků. První Čapek, Tomáš Čapek, zemřel dne 16. 2. 1799 v 73 letech v Kolinci ve starém čp. 52 “na starejch sejpkách blíž Kolince“.

Novým majitelem se stal Josef Hříšný, bývalý šenkýř z Kocourova. Po krátkém čase přešel dům na Josefa Brožíka z Pohoří. Ten měl za manželku Marii, dceru Matěje Jelínka, souseda z čp. 19 a Terezie rozené Kryslové. Jejich manželství bylo krátké, poněvadž Josef Brožík dne 1. 2. 1804 zemřel na “hlavní nemoc“ ve věku 35 let. Z jejich dětí se zde narodil jen Matěj dne 19. 1. 1804, tedy 2 týdny před otcovou smrtí.

Vdova Marie se dne 12. 2. 1805 provdala za 35 letého svobodného Jana Kohouta, syna Josefa Kohouta, souseda z Kolince čp. 5. Z tohoto druhého manželství se jí narodily tyto děti:
Anna nar. 13. 1. 1806,
Matěj nar. 9. 2. 1609, zemřel 9. 12. 1854 jako pacholek v čp. 8 udušením následkem zánětu jazyka,
Eva nar. 22. 12. 1811.

Zemřelý Josef Brožík měl syna Josefa, který převzal toto hospodářství dne 14. 2. 1819, když se předtím dne 18. 7. 1818 oženil s Marií, dcerou Josefa Javorského, souseda a kostelníka z Kolince čp. 17 a matky Lidmily rozené Stulíkové z Horažďovic. Tu se jim narodily tyto děti:
Alžběta nar. 22. 1. 1822,
Martin Jáchym nar. 19. 11. 1823,
Filip nar. 8. 1. 1827,
Anna nar. 1. 4. 1829,
Josef Matouš nar. 17. 2. 1832,
Viktorin Václav nar. 4. 9. 1834.

Dne 15. prosince 1836 prodal Josef Brožík tento dům čp. 16 Karolině Daňkové (Denkové?), dceři Jana Daňka, vrchnostenského sloužícího z Hlavňovic a matky Marie rozené Bučinové z Droslavi(?). Ta si vzala za manžela Jakuba Vopavu, se kterým byla oddána jinde, a mimo Kolinec se jim narodily některé děti:
Jakub nar. okolo r. 1816,
Antonín nar. okolo r. 1821,
Vincenc nar. okolo r.1831, zemřel 31. 3. 1839,
Vojtěch nar. okolo r. 1833, zemřel 1. 4. 1839,
Josefa nar. 23. 2. 1838 v čp.16, zemřela 2. 4. 1839 na zapálení v krku,
Karel nar. okolo r. 1840.

Podle stabilního katastru z r. 1837 vlastnila Karolina Vopavová tyto pozemky:

Jméno tratěČíslo parcelyKulturaVýměraČistý roční výnosTřída
Místní trať127louka1 j 730 s6 zl 16 kr1.
Místní trať129pole1 j 30 s9 zl 41 kr1.
Místní trať170louka140 s59 kr1.
Místní trať171zahrada115 s41 krjediná
Hůrka321pastvina90 s4 kr2.
Hůrka322pastvina380 s17 kr2.
Hůrka323pastvina90 s4 kr2.
Hůrka324pole a)1 j6 zl2.
pole b)1405 s3 zl 4 kr3.
Hůrka325pastvina130 s6 kr2.
Hůrka324pole a)1 j6 zl2.
pole b)1405 s3 zl 4 kr3.
Hůrka u Kalného potoka426pole a)3 j28 zl 30 kr1.
pole b)3 j18 zl2.
pole c)1 j 1405 s6 zl 34 kr3.
Hůrka u Kalného potoka472alouka1 j 1235 s11 zl 31 kr2.
Hůrka u Kalného potoka427blouka115 s28 kr2.
Hůrka u Kalného potoka428zašlo---

Dne 29. 1. 1850 se oženil Jakub Vopava, syn Jakuba Vopavy a Karoliny rozené Daňkové ve 34 letech s Evou, 18 letou dcerou Jana Myslíka, souseda v Kolinci čp. 45 a matky Marie dcery Josefa Honzíka, souseda z Kolince čp. 23. Dne 20. 1. 1853 převzali tito manželé dům čp. 16. Měli celou řadu dětí:
Marie nar. 6. 4. 1852,
Josefa Marie nar. 21. 2. 1854, zemřela 28. 12. 1857 na krtice,
Eleonora Žofie nar. 21. 2. 1856,
Adolf Ondřej nar. 8. 12. 1858,
Petr Jakub nar. 30. 12. 1860, zemřel 18. 1. 1861 na psotník,
Františka Julie nar. 5. 4. 1862, zemřela 3. 4. 1869 na croup,
Jan Petr nar. 24. 6. 1864, zemřel 1. 8. 1864 na hydrocephalus,
Karolina nar. 18. 8. 1865,
Emanuel Tomáš nar. 17. 12. 1867,
Václav nar. 28. 9. 1872, (otec t. č. purkmistr), zemřel 11. 3.1873 a v ten den zemřela i jeho matka na neštovice,
Julie Magdalena nar. 22. 5. 1876, matka ?

Dne 8. 5. 1885 převzal hospodářství jejich syn Adolf Ondřej, který měl za manželku Annu dceru Josefa Kohouta, sedláka v Mlázovech a matky Anny rozené Kryslové z Vlčkovic čp. 8. Měli tyto děti:
Marii nar. 27. 7. 1890,
Annu nar. 30. 8. 1892, oddána 10. 4. 1917 s Františkem Holečkem,
Jana nar. 26. 7. 1901.

Tento Jan Vopava převzal dům čp. 16 dne 22. 5. 1925.

zpět