Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 19 v Kolinci

Čp. 19, parcela č. 24

čp. 19 r. 1971 čp. 19 r. 2008

Zodpovědně lze stanovit majitele tohoto domu až poměrně dlouho. Berní rula z r. 1654 uvádí dům jako pohořelý s majitelem Václavem kuchařem; velikost statku byla hodnocena berní jednotkou osedlého a ten měl 18 strychů‚ z nichž se na zimu osívalo 5 strychů, na jaro 4 strychy. Podle tohoto katastru mohl chovat 2 potahy, ale měl pouze 1 krávu, 1 jalovici, 3 ovce a 1 prase. Je zde uváděn jako řezník.

Po Václavovi kuchaři hospodařil pravděpodobně Kryštof Zeman, nebo snad jeho potomci, protože se dlouho tento dům po chalupě jmenoval Zemanovský. V pramenech nacházíme nositele tohoto jména jako Kryštofa Zemana s manželkou Dorotou již v r. 1616. Z dětí je znám syn Vít narozený 15. 6. 1627. Dne 5. 8. 1649 se Kryštof Zeman oženil Annou, vdovou po Janovi Muhalíkovi z Kocourova. Dále je jmenován Tomáš Zeman v r. 1651, o němž není známo v jakém byl vztahu ke Kryštofovi Zemanovi. čp. 19 r. 2017 Po Kryštofovi Zemanovi se ujal hospodářství Václav Kliment pravděpodobně již v r. 1667, poněvadž je jmenován mezi těmi zdejšími občany, kteří si “vypůjčili“ z odkazu Jindřicha Koce z Dobrše 12 kop míš. Není známo, odkud přišel Václav Kliment. Zazářil tu jako hvězda, stal se významnou osobou, byl volen často primátorem městečka (r. 1638, 1669, 1678, 1687 a j.) (St. městská kniha fol. 43). Se svou manželkou Kateřinou měli více dětí, z nichž jsou známy jen některé:
Beneš nar. 19. 3. 1655,
Václav nar. 28. 4. 1675,
Lidmila nar. ?
Salomena nar. ?
Rudolf nar. ?

Václav Kliment byl člověkem svobodným, nepoddaným. Ke konci života měl velké finanční potíže, když musel před svou smrtí dne 10. 3. 1698 zavázati svou dceru (neznámo kterou) v poddanství hraběte Quido Terzi di Sissa. Václav Kliment zemřel 18. 12. 1699, jeho manželka Kateřina 1. 1. 1699.

Městská kniha, od r. 1409 uvádí na fol. 62 tento zápis:
“Dne 17. 10. 1709 se stala koupě domu klimentovského, přináležejícího dědicům po Václavu Klimentovi za 200 zl. rýnských, kterýžto jmenovaný dům klimentovský odrážkou dluhů patřících vrchnosti kolinecké 136 zlatých, v hotovosti pak 54 zl, jest dokonale zaplacen, tak budoucně milost. vrchnost zdejší dluhu na týchž dědicích pohledávati, ani tíždědici na domu dovolávati se nemají. Však kdyby po více než třech, od datumu budoucně následujících letech, kterýkoliv z těch dědicůh klimenovských se vynacházel a za jmenovaný dům 100 zl a druhých 100 zl na 4 termíny po 25 zl složiti chtěl, tehdy milostivá vrchnost témuž ten dům se všemi případnostmi, jak nyní koupen jest, s dědinami, lukami a obyčejným šenkem zase má propustiti. Pročež podpisem..... v přítomnosti Václava Čapka, toho času primasa, Jana Vondrovskýho, Václava Jílka a rychtáře Jiřího Černíka. Podepsáni; Mathias Gottfried Reyniš, Jan Kliment, Rudolf Kliment, Jan Vondrovský".

Přímí potomci Václava Klimenta se na dům nevrátili, ale stal se majetkem vzdálenějších příbuzných. Václav Kliment měl totiž také dceru Kateřinu, která si vzala za manžela Jana Vondrovskýho, syna Jiřího Vondrovskýho. Jejich dcera Anna, narozená 23. 7. 1690 si vzala za manžela Vojtěcha Javorského, který je v katastru z r. 1714 jmenován na tomto statku jako majitel. Jejich děti byly:
Anna Kateřina nar. 1. 5. 1715,
Josef nar. 28. 3. 1717,
Dorota nar. 5. 6. 1719,
Jan nar. 26. 10. 1721,
Dorota Barbora nar 9. 1. 1724,
Jakub Vojtěch nar. 6. 5. 1726,
Terezie nar. 23. 1. 1729,
Karel Prokop nar. 5. 7. 1731.

Vojtěch Javorský byl písařem snad vrchnostenským, ale spíše radním. V 70 letech zešílel a utopil se. Po něm hospodařil jeho nejmladší syn Karel Javorský, který si vzal za manželku Ludmilu, vdovu po Janu Černíkovi. Z jejich manželství se narodily jen dcery:
Dorota nar. 30. 7. 1757,
Dorota nar. 26. 9. 1759,
Ludmila nar. ?.

Dne 15. 7. 1775 zaprodal kolinecký úřad hospodářský za plnomocníka zdejšího Jana Nepomuckého Rosola Karlovi Javorskýmu půl dvora nynějšího čp. 19 v městys Kolinci i s polnostmi pod 19 strychů 2 věrt., lukami pod 1 fůru sena za 100 zl. Měl za povinnost rozdělit dvůr zdí. Za povinnost měl, kromě královské daně, místo roboty šenkovati pivo z panského pivovaru kolineckého dle jeho největší možnosti „jak na jednoho udatného šenkýře jse přináleží“.

Karel Javorský zemřel r. 1778 ve 49 letech. Poněvadž jeho manželka Lidmila se sirotami Dorotou a Lidmilou pro nemoc nemohla platit císařské královské daně prodala tento dům čp. 19 Matějovi Jelínkovi, bývalému mlynáři vlčkovickému za 520 zl. Nový majitel byl také povinen šenkovati pivo místo roboty a jak dlouho bude pivo šenkovat, bude platit cís. král. plat z muzik čili musical import. Prodej se uskutečnil 16. 10. 1776 a ještě téhož roku Ludmila Javorská umřela.

Matěj Jelínek měl za manželku Terezii rozenou Javorskou. Jejich děti byly:
Jan nar. 26. 4. 1760,
František nar. ?,
Josef nar. 20. 8. 1762,
Barbora nar. 6. 5. 1785,
Barbora nar. 27. 4. 1786, vzala si dne 21. 10. 1806 Petra Tichýho ševce a měšťana ze Sušice.

Dne 15. 9. 1803 postoupil Matěj Jelínek hospodářství svému synovi Františkovi, tovaryši tesařskému, který si vzal dne 26. 5. 1801 za manželku Kateřinu, dceru Josefa Hříšnýho, šenkýře z Kocourova a pak souseda z Kolince čp. 16. V čp. 19 se narodily manželům Jelínkovým tyto děti:
Jan nar. 18. 6. 1802,
Marie nar. 17. 6. 1804.

Dne 1. 11. 1803 prodal František Jelínek hospodářství Janu Javorskému pro jeho syna Františka z Kolince čp. 32, ale již 1. 5. 1807 prodal Jan Javorský tento dům čp. 19 Vojtěchu Sukovi a jeho manželce Josefě rozené Malé z Jindřichovic za 3100 zl. Svatební smlouvou z 8. prosince 1809 předal Vojtěch Suk hospodářství svému zeti Matěji Dolejšímu z Mlázov a jeho manželce Barboře. Zde se jim narodil Václav 21. 9. 1809.

Zdá se, že toto hospodářství dobře neprosperovalo, protože dne 25. 10. 1810 prodal Matěj Dolejší s manželkou Barborou tento dům s vůlí Vojtěcha Suka Šimonovi Pavlíkovi a jeho nastávající manželce Anně rozené Sukové. Šimon Pavlík byl synem Jana Pavlíka z Vlčkovic a přiženil se do Kolince do čp. 20, tudíž sousedního domu, když si vzal za manželku Dorotu, vdovu po Václavovi Sýkorovi. Po její smrti se oženil dne 4. 11. 1810 jako 50 letý vdovec s Annou Sukovou. Narodily se jim dvě dcery:
Anna Marie nar. 27. 1. 1813,
Kateřina nar. 10. 12. 1815.

Dne 2. 1. 1816 prodali Šimon a Anna Pavlíkovi dům čp. 19 Prokopu Sukovi, synu Vojtěcha Suka, který měl za manželku Terezii pro zemřelém Tomáši Vintíři, chalupníku z Kojšic a matky Barbory odtamtud. Z tohoto manželství se narodila dcera Ludmila dne 12. 11. 1817 a syn Jiří nar. 2. 11. 1819, po jehož narození 12. 11. 1819 matka zemřela. Dne 8. 2. 1820 se oženil Prokop Suk podruhé. Vzal si za manželku Marii, dceru Pavla Nováka, souseda z Kolince čp. 35 a matky Kateřiny. Dne 5. 8. 1822 prodal Prokop Suk dům čp. 19 Antonínu a Anně Vejskalovým za 3161 zl a odešli do čp. 46. Anny byla dcera Vojtěcha Suka. Zde se manželům Vejskalovým narodily tyto děti:
Eva nar. 14. 12. 1823,
Vojtěch nar. 20. 4. 1626.

Dnem 13. 11. 1829 koupili tento dům čp. 19 opět Prokop a Marie Sukovi za 1080 zl. konv. měny.

V tomto domě zemřel dne 2. 11. 1828 Vojtěch Suk, výminkář a bývalý soused v 81 letech a 26. 8. 1830 jeho manželka Josefa v 75 letech.

Manželé Sukovi nedrželi nedlouho tento dům a dne 18. 2. 1834 jej prodali Matějovi Jelínkovi, synu zemřelého Josefa Jelínka, souseda z Kolince a matky Pavlíkové Magdaleny též z Kolince, a jeho manželce Marii, dceři zemřelého Vojtěcha Drhy, souseda z Kolince čp. 23 a matky Marie rozené Voráčové z Velkého Boru. Svatbu slavili 5. 5. 1818 a do této koupě bydleli v čp. 44. Tam se jim také narodilo 5 prvních dětí:
Josef nar. 2. 3. 1819,
Jana nar. 27. 1.1822,
Marie nar. 1. 7. 1824,
Karel nar. 23. 3. 1828, zemřel 6. 10. 1912,
Alžběta nar. 16. 9. 1830,
František nar. 2. 5.1835, zemřel 2. 3. 1837,
František nar. 6. 8.1837, zemřel 24. 8. 1837,
Eva nar. 17. 12. 1839, zemřela 7. 5. 1842.

Svatební smlouvou ze dne 5. 2. 1843 přejal hospodářství po Matějovi Jelínkovi jeho prvorozený syn Josef se svou manželkou Marií, pozůstalou dcerou po Vojtěchovi Zemanovi, šenkýři z Lešišov čp. 3 a matky Josefy rozené Vojtové z Mokrosuk. Jejich hospodářství mělo podle stabilního katastru tyto polnosti.

Jméno tratěČíslo parcelyKulturaVýměraČistý roční výnosTřída
Místní trať167louka60 s25 kr1.
Hůrka313pole a)1 j9 zl 30 kr1.
pole b)1 j6 zl2.
pole c)1 j 505 s4 zl 36 kr3.
Hůrka395pole2 j 890 s15 zl 20 kr2.
pole c)1 j 505 slouka795 s2 zl 4 kr3.
Hůrka 407pole735 s2 zl 45 kr2.
Hůrka 408pastvina20 s1 kr2.
Hůrka 409louka815 s8 kr3.
Hůrka 429pole1 j 355 s7 zl 20 kr2.
Hůrka314pastvina50 s2 kr2.
Hůrka 315pastvina4 kr-2.
Hůrka334pole a)1 j 1100 s10 zl 8 kr2.
pole b) 1 j 1185 s6 zl 6 kr 3.
Hůrka 363pole490 s1 zl 4 kr3.
Hůrka 364louka1 j 1265 s11 zl 38 kr2.
Hůrka 379pastvina170 s7 kr2.
Hůrka 380pole a)830 s4 zl 56 kr1.
pole b) 1 j6 zl2.
pole c)1 j3 zl 30 kr3.

V tomto hospodářství se jim narodily tyto děti:
Martin nar. 1. 5. 1844,
Magdalena Elleon. nar. 19. 2. 1846,
Marie nar. 27. 2. 1848, zemřela 22. 2. 1876 na TBC,
Josef nar. 7. 7. 1850,
Jan nar. 21. 6. 1852,
Alois nar. 4. 5. 1855,
Filomena nar. 18. 2. 1860.

Brzy po narození poslední dcery zemřela dne 8. 10. 1862 Marie Jelínková v 48 letech na rakovinu. Její manžel Josef Jelínek zemřel 4. 8. 1874 v 56 letech na TBC.

Hospodářství převzal syn zemřelého Josef se svou manželkou Josefou, dcerou Antonína Širokýho, sedláka z Čermné čp. 27 a matky Marie dcery Martina Širokýho, sedláka z Čermné čp. 1. Měli řadu dětí:
František Rudolf nar. 16. 4. 1877,
Josef nar. 16. 3. 1879,
Marie Alžběta nar. 3. 6. 1881, oddána 7. 10. 1913 ve Vídni IV s Františkem Reichlem,
Karel nar. 24. 10. 1883,
Josefa Alžběta nar. 10. 1. 1886, oddána 17. 11. 1908 s Janem Barborkou ve Zbynicích,
Václav nar. 13. 2. 1888, zemřel 1. 6. 1893,
Julie nar. 20. 5. 1890.

Dne 16. dubna 1918 převzal hospodářství Karel Jelínek, který se dne 27. 11. 1920 oženil s Antonií dcerou Antonína Jílka, souseda v Kolinci čp. 10 a matky Magdaleny rozené Šatrové ze Zbynic čp. 3. Měli tyto děti:
Karla nar. 26. 11. 1918.

zpět