Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 32 v Kolinci

Čp. 32, parcela č. 39

čp. 32, r. 1971 čp. 32, r. 2008

O nejstarších majitelích tohoto domu nás zpravuje gruntovní kniha sign. Plánice 55‚ fol 35, která upozorňuje na starou gruntovní knihu z r. 1544 fol. 261, v níž je vtělena tato kupní smlouva:
„Na sv. Václava r. 1584 koupil Štěpán švec Červený od pana Jindřicha Vintíře z Vlčkovic na místě sirotkův nebožce Jana Harpáčka dům s dědinami a vším, co k tomu náleželo, za 40 kop m.“ Tuto chalupu jmenuje grunt. kniha sign Plánice 55 “u Vondrovských“.

Toto jméno je odvozeno jistě od jména Ondřej, ale není známo, který majitel byl nositelem tohoto osobního jména.

V berní roli z r. 1654 se udává majitel Jiří švec (patrně Vondrovic), dále ještě v letech 1673 až 1679 ho udávají registra počtů kolineckého záduší. Tehdy hospodařil společně s Janem Procházkou, kovářem. Na domu vázla 1 kopa m. církevních peněz. Jeho otec Jiří starší Vondrovic užíval od r. 1652 do r. 1674 zádušní dědinku k Jindřichovicům, z níž platil ročně 18 kr. 4 den. Tento plat však po léta dluhoval, až dluh dosáhl 6 zl 30 kr 4 den. Na to mu bylo sraženo 4 zl 12 kr, která vydal na obdělání dědiny, poněvadž neměl svého potahu. Od r. 1673 do r. 1679 dal Jiří starší Vondrovic na tento dluh:
za vápno ……………………………………........................ 20 kr
Kubíčkovi, primasu…………………………...................… 15 kr
na opravu pasu k zvonu uzdaři............................ 9 kr
na oběd pro Pány Patres................................... 18 kr
Janu Čapkovi na hotově...............................1 zl 12 kr
za slepici ………………………………................……….......…6 kr
od opatření dědiny mrvou za 6 let sleveno ....1 zl 52 kr
za prkenné hřeby na opravení špitálu …………........…6 kr
na zaplacení mše svaté panu kaplanovi
na den sv. Alžběty hotově ……………………............….12 kr.

čp. 32, r. 2022

Majetkové poměry tohoto Jiřího staršího Vondrovic byly špatné. Z odkazu hraběte Kocze z Dobrše kolineckému špitálu si vypůjčil 1 kopu 29 gr. míš. Poměry se snad časem zlepšily, protože jeho syn Jan Vondrovský, který již hospodařil r. 1689, byl rychtářem. Hospodařil společně s kovářem Janem Procházkou. R. 1695 je poznamenáno, že platí společně s kovářem z jedné kopy církevního dluhu, “poněvadž to předešle jeden dům byl“ (Jedná se pravděpodobně o dnešní číslo popisné 33, se kterým mají společně parcelní číslo 39).

Jan Vondrovský je jmenován majitelem ještě v r. 1714 a r. 1727 kdy má 7 strychů 3 věrtele polí a luk pod půl vozu. Jan Vondrovský, syn Jiřího Vondrovskýho, se oženil dne 23. 1. 1684 s Kateřinou, dcerou Václava Klimenta, souseda v Kolinci. Z manželství se narodily tyto děti:
Jan nar. 21. 10. 1685,
Václav Karel nar. 22. 3. 1688,
Anna Mandalena nar. 23. 7. 1690,
Kateřina nar. 11. 8. 1693,
Karel nar. 9. 11. 1695, zemřel 1. 5. 1699,
Petr nar. 15. 2. 1699,
Jan Martin nar. 22. 11. 1702,
Karel Michal nar. 27. 9. 1705.

Další přímí nástupci Jana Vondrovského nejsou známi. V robotním seznamu z r. 1776 je uveden Jan Javorský. Není známo, v jakém byl vztahu k Janu Vondrovskému. Za manželku měl Kateřinu, která zemřela v tomto domě čp. 32 r. 1789 v 80 letech.

Otec Jana Javorskýho byl však Vojtěch Javorský, kancelářský písař, který měl za manželku Annu, dceru Jana Vondrovskýho, dřívějšího majitele hospodářství čp. 32. Posledně jmenovaný měl podle matričních záznamů několik synů, kteří pravděpodobně zemřeli, a tak předal hospodářství dceři Anně.

Otec nového hospodáře Vojtěch Javorský se později přestěhoval do čp. 17 k svému synovi Jakubovi Javorskému. V čp. 32 zůstal jeho syn Jan Javorský s manželkou Kateřinou, která zemřela v 60 letech v r. 1789 v čp. 29.

Jejich děti byly:
Anna nar. 2. 8. 1749,
Dorota nar. 7. 3. 1752,
Jan Šimon nar. 27. 10. 1754,
František nar. 1. 10. 1757,
Kateřina nar. 22. 4. 1761.

Po Janu Javorském převzal hospodářství čp. 32 syn Jan Javorský, který měl za manželku Ludmilu Havlasovou. Narodily se jim tyto děti:
Anna nar. 14. 6. 1781,
František nar. 2. 12. 1783,
Josef nar. 15. 3. 1786,
Marie nar. 29. 1. 1789.

Dne 21. 4. 1804 postoupil Jan Javorský statek svému synovi Františkovi, který hned příštího roku dne 30. 10. 1805 prodal dům čp. 32 Janu Šosovi, šenkýři z Březí a jeho manželce Barboře, dceři Bartoloměje Němce, sedláka z Chotěšova čp. 26 u Velhartic. V tomto domu se jim narodily tyto děti:
Josef nar. 20. 2. 1806,
Jakub nar. 20. 3. 1808,
Marie nar. 22. 9. 1810.

Dne 20. 7. 1811 prodal Jan Šos dům čp. 32 (zakoupil si hospodářství čp. 43) Václavu Hušťákovi, šenkýři z Buršic, za 1402 zl. Nový majitel se svou manželkou Anežkou předali chalupu dne 22. 3. 1813 synovi Františkovi a jeho manželce Kateřině, dceři Josefa Kohouta, sedláka z Buršic čp. 6 a matky Rozalie Soukupové z Miřenic. Narodily se jim zde tyto děti:
Anna nar. 1. 4. 1814,
Josef Václav nar. 9. 3. 1817, zemřel 4. 10. 1822,
Magdalena nar. 4. 7. 1819,
František nar. 30. 3. 1822.

V tomto domě čp. 32 se dne 16. 5. 1823 narodil Jan Král, syn Jakuba Krále, učitele v Kolinci, a jeho manželky roz. Králové z Kolince. Manželé tu bydleli krátce, než se přestěhovali do školy v čp. 49. Jejich syn Jan se později stal členem dvorní kapely ve Vídni a virtuosem na violu d´amour. (Hudení život v Kolinci)

Dne 21. 9. 1825 prodal František Hušťák dům čp. 32 za 900 zl Janu Honzíkovi. Tak zní zápis v gruntovní knize. Není známo, který Jan Honzík to byl. Není o něm bližších zpráv, třeba že držel tento dům poměrně dlouho. Snad byl pronajat.

Dne 14. 2. 1842 prodal Jan Honzík tento dům čp. 32 Vojtěchu Weberovi, papírnickému tovaryši a jeho manželce Terezii roz. Bischofové z Tajanova. Brzy však hospodářství dostalo nového majitele. Dne 30. 7. 1843 směnil Vojtěch Weber toto hospodářství s Josefem Princem, sousedem z Kolince čp. 38, synem Václava Prince, mlynáře z Janovic č. 3 u Albrechtic a matky Anny roz. Heřmanové z Ujčína č. 3. Josef Princ měl za manželku Annu, dceru Kašpara Kováříka, šenkýře a patentálního invalidy z Podmokel č. 28 a matky Alžběty roz. Petrové z Bojanovic čp. 14. Svatbu slavili dne 6. 6. 1842, ženich byl svobodný 22 letý, nevěsta byla 27 letá svobodná. V čp. 38 pobyli novomanželé jen jeden rok. Narodil se jim zde prvorozený syn Antonín dne 1. 6. 1843, který však brzy po přestěhováni do čp. 32 dne 16. 9. 1843 zemřel.

Zde se jim narodily další děti:
Matěj nar. 26. 1. 1845,
Marie nar. 5. 6. 1848.

Josef Princ se přistěhoval se svým otcem Václavem Princem do Kolince r. 1841, kdy zakoupili usedlost čp. 38. Janovice u Albrechtic, odkud pocházeli, byla v té době pravděpodobně osídlena německým obyvatelstvem, poněvadž Josef Princ, kterému v Kolinci říkali vulgárně “Seppl“, mluvil špatně česky a do smrti se správně česky nenaučil.

Rozsah hospodářství čp. 32 v této době nastiňuje přehled ze stabilního katastru.

Jméno tratěČíslo parcelyKulturaVýměraČistý roční výnosTřída
Místní trať150zahrada30 s11 krjediná
Místní trať151pole60 s21 kr1.
Místní trať 152zahrada110 s39 krjediná
Místní trať183pastvina35 s2 kr2.
Místní trať184pole360 s2 zl 8 kr1.
Místní trať 185pole965 s5 zl 44 kr1.
Hůrka288pole2 j 1025 s9 zl 15 kr2.
Hůrka u Kalného potoka473louka1 j 545 s8 zl 43 kr2.
Hůrka u Kalného potoka474pole a)600 s1 zl 19 kr3.
pole b)400 s28 kr4.
Hůrka313pole a)1 j9 zl 30 kr1.
pole b)1 j6 zl2.
Zářečí586louka1415 s5 zl 45 kr2.
Zářečí587pole285 s1 zl 4 kr2.
Zářečí588louka365 s1 zl 29 kr2.
Hladomře718pole470 s1 zl 46 kr2.
Hladomře739pole795 s2 zl 59 kr2.
Hladomře773pastvina75 s3 kr2.
Hladomře774pastvina25 s1 kr2.
Hladomře775pole1 j 1085 s5 zl 52 kr3.
Hladomře776pastvina30 s1 kr2.

Dne 21. 2. 1878 předal Josef Princ dům čp. 32 svému synovi Matějovi Princovi a jeho manželce Marii, 26 leté dceři Martina Sýkory, souseda v Kolinci čp. 18 a matky Anny, dcery Vojtěcha Janouška, sedláka v Chlístově čp. 21. Svatba jejich se konala dne 13. 2. 1878. Těmto manželům se v čp. 32 narodily děti:
Anežka nar. 16. 12. 1876, zemřela 21. 8. 1879,
Václav nar. 9. 9. 1880,
Anna nar. 26. 2. 1884, provdána za Matěje Zajíce, hudebníka (viz čp. 42),
Marie nar. 26. 3. 1893, provdána za Františka Rašína (viz čp. 188).

Přibližně měsíc před narozením posledního dítěte dne 22. 2. 1893 vznikl o 1 hodině noční v domě čp. 32 požár. Oheň byl založen ve stodole. Způsobil škodu 3000 zl. Sousední domy čp. 34, 40 a 41 byly zachráněny.

Dne 2. 11. 1904 převzal hospodářství čp. 32 syn Matěje Prince Václav Princ, který si dne 29. 10. 1904 vzal za manželku Marii, 18 letou dceru Josefa Tůmy, mistra kovářského v Letovech čp. 35 a matky Karoliny rozené Dolejší z Velhartic čp. 70.

Celkem se narodily manželům čtyři děti:
Marie Karolina nar. 3. 12. 1905, zemřela 6. 12. 1905,
Karolina nar. 29. 10. 1906, provdána za Dr. Fiedlera z Prahy,
Václav Jan nar. 27. 5. 1909, provdána za něho 26. 10. 1935 Bož. Denková z Kolince 80,
Stanislav nar. 28. 6. 1910, zemřel 15. 8. 1910.

Václav Princ hospodařil na této usedlosti do 12. 11. 1921, kdy prodal vše Václavu Jůzovi, rolníku v Malonicích čp. 2, a synu Jana Jůzy, rolníka tamtéž a matky Anny, rozené Waldmannové ze Stojanovic čp. 3, a jeho manželce Magdaleně, dceři Josefa Žižky, souseda z Kolince čp. 15 a matky Anny, rozené Chroustové z Malonic čp. 8.

Bývalý majitel Václav Princ koupil dne 2. 8. 1921 po rozparcelování kolineckého panství hraběte Taaffe zbytkový statek Ujčín ve výměře 91 ha a 25 a za 505 000 Kč. Tam se také odstěhoval.

zpět