Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 36 v Kolinci

Čp. 36, parcela č. 45

čp. 36 r. 1971

Tato chalupa byla od dávných časů “pastuškou“, tj. příbytkem obecního pastýře. Vedle tohoto pastýře měla vrchnost svého “polního mistra“. K ruce měl pastýř pacholky nebo pasáky. Poněvadž pastýři byli najímáni a dost často se měnili, nevlastnili nemovitý majetek, který by se v pozemkových knihách objevoval i se jmény majitelů, je opravdu velmi těžko pro nedostatek písemného materiálu zdejší obce zjistit jejich jména a následnictví v této funkci. Pokud se pastýřovy děti rodily zde, je možno zjistit rodiče dle matrik. V jiných pramenech je zmínka nepravděpodobná, proto pastýři stáli na jednom z nejnižších stupních společenského žebříčku.

Kdy obecní pastuška byla postavena, není známo. Jistě obec měla svého pastýře již před mnoha lety. Známi jsou ovšem až z pozdějších dob.

V r. 1774 se uvádí Václav Mára s manželkou Barborou Denkovou z Čachrova. Z jejich synů je znám Václav Mára, který si dne 9. 11. 1830 vzal za manželku Annu, dceru po Janu Bulkovi, chalupníku z Pícha, matky Kateřiny Gerhartové rovněž z Pícha. Není známo, zda byl obecním pastýřem, ale jeho bratr Josef Mára, který si vzal za manželku Terezii, dceru Matěje Krysla, domkáře v Kolinci čp. 72 a matky Marie Jelínkové (Dolejšové)z Kolince čp. 43, je uváděn jako obecní pastýř. Narodily se jim tyto děti:
Anna nar.14. 2. 1812 v čp. 72,
Josef nar. 26. 4. 1817 v čp. 72.

Pastýřem (pacholkem) v té době byl Kašpar Maňas, syn Matyáše Maňase ze vsi Lhůty a matky Barbory ze Lhoty, který si vzal dne 10. 10. 1820 Kateřinu, dceru Václava Máry, obecního pastýře z Kolince čp. 36 a matky Barbory Denkové z Čachrova. Jejich děti byly:
Eva Marie nar. 30. 1. 1813,
Kateřina nar. 12. 5. 1821,
Jan nar. 9. 8. 1826.

čp. 36 s přístavbou, r. 2008 Dalším známým pastýřem byl Martin Velimovský, poddaný do Svojšic, který měl za manželku Marii rozenou Brejchovou z Břetětic. Z jejich dětí jsou známy dvě dcery: Josefa a Barbora, která si vzala za manžela Vojtěcha Tichého, obecního sluhu z Kolince. Josefa zemřela 28. 6. 1850 v čp. 54 na choleru. Otec Martin zemřel v čp. 64 dne 24. 9. 1846 ve 64 letech.

Po něm pravděpodobně byl pastýřem František Dražka a manželkou Magdalenou, dcerou Jana Koželuha, tkalce v Těchonicích. Po něm převzal pastýřskou hůl pravděpodobně jeho syn Josef Dražka, který si dne 26. 2. 1867 vzal za manželku Marii, 23letou dceru Antonína Melichara, domkáře a zedníka v Kolinci čp. 108 a matky Ludmily, dcery Matěje Holečka, domkáře z Bernartic. Jejich děti byly:
Václav nar. 11. 9. 1865 v čp. 108,
Ondřej nar. 28. 11. 1867,
Vojtěch nar. 25. 4. 1879, zemřel 26. 10. 1881 v čp. 36,
Štěpán nar. 19. 12. 1883, zemřel 19. 12. 1889 v čp. 36,
Magdalena nar. 13. 2. 1886 v čp. 36.

O jejich synu Ondřejovi Dražkovi, který později byl hajný, je tato historka. Jako výrostek sebral svému otci - pastýři peníze utržené za býka a projezdil je na nově vystavené železnici z Klatov do Horažďovic a zpět.

Kolinecká pastuška čp. 36 hostila v této době i druhého pastýře. Byl to Václav Troch, syn Františka Trocha, obecního pastýře v Neprachovech a matky Doroty, dcery Petra Kolera, domkáře ve Spůli čp. 20.

Za manželku měl Evu, dceru Jana Nováka, domkáře v Čermné čp. 42 a matky Barbory, dcery Josefa Jozy, domkáře v Čermné čp. 42. V pastušce spatřily světlo světa tyto jejich děti:
Matěj nar. 1. 4. 1869,
Josef nar. 2. 3. 1871,
Václav nar. 20. 3. 1873,
Karolina nar. 13. 7. 1878,
Julie nar. 22. 5. 1880.

V pastušce také zemřel Václavův otec František Troch, nádeník, dne 18. 4. 1875 ve 74 letech. Václav Troch, který před příchodem do Kolince byl pastýřem v Petrovicích, se ve stáří odstěhoval na Čermnou.

Novým pastýřem se stal Vojtěch Malý, který se narodil dne 22. 4. 1857 v Kolinci čp. 33 jako syn Ruperta Malého, souseda a zedníka v Kolinci čp. 33 a matky Barbory rozené Hnutové z Hor Matky Boží. Za manželku si vzal Barboru, dceru Petra Modráka, domkáře v Mlázovech a matky Marie rozené Kopecké z Bernartic čp. 6. Nový pastýř byl původně zámečníkem a bydlel v čp. 125. Pastýřem se stal někdy okolo r. 1895. Narodily se mu tyto děti:
Anna nar. 28. 9. 1892 v čp. 125, zemřela 23. 11. 1892,
Jiartin Vojtěch nar. 1. 10. 1893 v čp. 125,
Marie Ludmila nar. 11. 11. 1894, provdána 20. 10. 1925 ve Vídni II za Jana Saláta,
Barbora nar. 1. 10. 1899 v čp. 36,
Karolina nar. 15. 6. 1902 v čp. 36, provdána 29. 11. 1924 za Václava Nového z Koryt čp. 30,
Anežka nar. 2. 2. 1905 v čp. 36, provdána 12. 2. 1927 za Antonína Valeše z Myslovic čp. 27,
Josef nar. 25. 8. 1907 v čp. 36,
Alois nar. 21. 6. 1910 v čp. 88, provdán 4. 8. 1936, Marie Pavlíková z Kolince.

Když se Vojtěch Malý odstěhoval na Ovčín, kde dne 6. 9. 1906 zakoupil domek čp. 88, bylo usneseno obecním zastupitelstvem v Kolinci přijmouti nového pastýře. V tomto zápise o přijetí byly vyjmenovány i povinnosti kolineckého pastýře:
“Pastýř musí být způsobilý, zachovalý, musí míti řádného býka, kance, berana, bude míti byt v pastušce a všechny pozemky, co měl poslední pastýř. Musí pásti hovězí dobytek, ovce a svině, dobytek svěřený řádně opatrovati a hospodářům odvésti. Kdyby se nějaké zvíře pastýřovou vinou ztratilo neb poškozeno bylo, bude povinen pastýř škodu nahradit. Plat bude dostávat pastýř z krávy a sice od toho občana, který si krávu pásti od něho dá neb ku býku ku připuštění přivede, když by krávy u pastýře nepás pouze ku býku krávu připouštěl, bude rovněž povinnen pastýři 2 mírky žita a 1 otep slámy ročně ve váze 10 kil dávati. Z jalovice dvouleté bude dostávat pastýř plat za pasení 1 K a z roční jalovice neb volíka 25 kr. Z ovce bude dostávati plat 1 mírku žita a z jehňat do roka nic. Ze svině, která se ku kanci připouští, obdrží pastýř 2 K. Za pasení vepřového dobytka bude dostávat pastýř za 1 kus 1 K.“

Hovězí dobytek se pásával na Pačinách, ovce na pastvinách k “Papírně“ a vepře na drahách k “černé kolně“. Tyto vepře honili od “rybníčků“ před pivovarem ulicí okolo čp. 118, 119 podél řeky. Tím si tato ulička vysloužila lidový název “Svinská“.

Dlouho už pastuška čp. 36 nesloužila svému účelu. Dne 14. 12. 1912 ji koupil Václav Jílek, domkář v Kolinci čp. 19, syn Josefa Jílka, domkáře a zedníka v Kolinci čp. 89 a matky Marie, rozené Málkové, který se narodil v Kolinci 16. 9. 1881. Za manželku si vzal Kateřinu, dceru Jana Heřmana, chalupníka v Tajanově čp. 15 a matky Kateřiny rozené Lerchové z Pícha čp. 4.
První tři děti se jim narodily ještě v čp. 89 a poslední dvě dcery již v čp. 36:
Josef nar. 22. 11. 1909 v čp. 89, oženil se v Myslívě dne 22. 2. 1936 s Anna Baštýřovou,
Anežka nar. 28. 2. 1911 v čp. 89,
Marie nar. 7. 4. 1913 v čp. 89,
Helena nar. 25. 9. 1919 v čp. 36, provdaná 20. 9. 1941 s Petrem Vávrou z Brodu.
Poslední Božena nar. 12.11.1921, se provdala v r. 1942 za Bedřicha Minaříka z Ronova n. Doubravou čp. 190, nar. 4.7.1907, †25.9.1985. Jejich děti:
Drahomíra * 2.2.1943 v Rovnově n. Doubravou čp. 190, Jaromír *13.3.1948 v Čáslavi.

Majitel čp. 36 Václav Jílek se 1.9.1927 zabil. Při bílení domu čp. 25 (u Lečů) byl zasažen elektrickým proudem a spadl se žebříku. I když byl převezen do nemocnice, závažnému zranění za několik hodin podlehl. Domu se ujal jeho syn Josef Jílek dne 24. 10. 1931

zpět