Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 38 v Kolinci

Čp. 38, parcela č. 47

čp. 38, r. 2008 čp. 38, r. 2022

Tato usedlost je velmi stará. Staří pamětníci ji jmenovali po chalupě “U Veselíků“.

Jako u jiných starých domů dovídáme se o nejstarších držitelích při přejímáni gruntů v době předání pozemkových knih vrchností k obci. Tyto smlouvy by1y vloženy do pozemkové knihy sign. Plánice 55. Tam ve fol. 35 přejímá Václav Král hospodářství čp. 33 (staré), jež “sluje Veselíkojc“, které drží s manželkou Ludmilou po jejích předcích jmenovitě Matějovi Haškovi dle městské knihy fol. 128, koupené od Jiříka Skaly za 100 kop. Na základě tohoto zápisu je možno pátrat blíže po majitelích tohoto domu.

Širší obsah shora zmíněného fol. 128 staré gruntovní knihy z r. 1544 prozrazuje, že při sv. Jakubu 1564 prodal Jiřík, syn zemřelého Vojty Skaly, dům se vším hospodářstvím i grunty svému svaku Matějovi Haškovi, řezníkovi, který měl za ženu Ludmilu, Jiříkovu sestru, za 300 kop. Jiřík zanechal v domu byt své matce Johance až do její smrti. Matěj má “vyraziti z vejruňkův“ si srazit ze splátek 10 kop podílu odkázaných po Lidmile manželce své.

čp. 38, r. 2022

Pocházel tedy majitel tohoto domu ze známého a vlivného rodu Skálů v Kolinci, z nichž bratr Jiřík Skala byl majitelem čp. 2 a později jeho syn měšťanem v Klatovech, jeden příslušník se dostal až na Moravu jako příslušník vladyckého a později rytířského stavu.

Snad uvedený Matěj Hašek, řezník, držel tento dům i v příštím roce 1565, kdy v pondělí po Křížové neděli přikoupil kus domu při své stodole od Jana Vávrovic za 10 kop (GK fol. 133). Pak by jeho soused Jan Vávra musel mít dům v dnešním čp. 39, nebo čp. 37. Ale obě tato popisná čísla byla vystavena poměrně v pozdní době na místě polí. Vzniká tu domněnka, že dům zanikl a na jeho místě vzniklo pole.

Další majitelé nejistí. Dříve než usedlost dostala jméno po chalupě “U Veselíků“, uváděl se tento grunt jako Pýchovský. Pravděpodobným majitelem tohoto popisného čísla se stal mlynář Jan Pýcha se svou manželkou Dorotou. Z jejich dětí jsou známy:
Marjána nar. 16. 8. 1637,
Václav nar. 26. 10. 1642.

A jak se došlo ke jménu “U Veselíků“? Dne 26. 11. 1655 se oženil Petr Veselý, pekař, s Evou, dcerou Jiřího Kbelce, mlynáře kolineckého. Z dětí je znám syn Václav, který se narodil dne 3. 9. 1656. Ten je uváděn jako Václav Veselík, soused kolinecký, se svou manželkou Žofií. Podle tehdejšího zvyku byl syn nazýván zdrobnělým jménem nebo příjmením otcovým. Jakým způsobem se dostal Václav Veselík na tento grunt není známo, snad mlynář Jan Pýcha byl zpřízněn s mlynářem Kbelcem. Snad byl na grunt dosazen.

Z dalších příslušníků tohoto rodu Veselíků se vyskytli v Kolinci jen tito:
Václav Veselík, poctivý mládenec, oddaný dne 14. 11. 1700 s Reginou, dcerou Jiřího pastejře, a jejich děti:
Jan nar. 9. 11. 1701,
Martin nar. 6. 11. 1703,
Anna nar. 30. 5. 1706,
Ondřej nar. 18. 8. 1712.
Dále Václav Veselík s manželkou Kateřinou a jejich děti:
Anna nar. 11. 3. 1741, zemřela 1743,
Jakub nar. 28. 4. 1744,
Václav nar. 29. 9. 1745, zemřel 1746,
Josef nar. 16. 3. 1748.

Tito byli pravděpodobně skutečně z rodu Veselíků, kdežto další majitel byl cizí člověk, zvaný tak po chalupě či “živnosti“. Byl to Adam Prunau ( Brunaur?) po živnosti Veselík s manželkou Rozinou a dětmi:
Mandalenou nar. 27. 12. 1714,
Janem nar. 18. 12. 1715,
Matoušem nar. 26. 9. 1722.

I podle příjmení i podle původu jeho otce přišel nebo se přiženil do Kolince z “Království“. V tomto domě zemřel totiž dne 12. 4. 1725 Jan Brunaur z Jiřičné, Veselíka otec. Tak zní zápis v matrice zemřelých v Kolinci.

Kdo po něm vlastnil tento dům, není známo. Až v r. 1775 je uváděn Václav Král s manželkou Ludmilou rozenou Koláříkovou z Podolí. Její předkové snad pocházeli z tohoto domu v Kolinci, jak uvádí zápis při nově sepsané smlouvě “...po předcích jeho manželky Ludmily..“. Narodily se jim zde tyto děti:
Kateřina nar. 6. 11. 1770,
Tomáš nar. 29. 2. 1773,
Blažej nar. 22. 2. 1775,
Anna nar. 15. 5. 1777,
Alžběta nar. 28. 6. 1780,
Marie nar. 14. 9. 1783.

Dne 28. 10. 1796 odevzdal Václav Král hospodářství synovi Tomáši Královi, který si vzal za manželku Terezii Hříšnou, dceru Josefa Hříšného, šenkýře z Kocourova čp. 9, který v r. 1807 byl sousedem v Kolinci čp. 14. V čp. 38 se jim narodily dvě děti: Anna nar. 26. 2. 1802, Josefa nar. 7. 4. 1804. Není známo, zda finanční či jiné důvody způsobily, že dne 10. 6. 1806 prodal Tomáš Král a jeho otec Václav Král hospodářství čp. 38 Blažejovi Čechovi (o něm viz čp. 28). Nový majitel však prodal tento dům za 20 dní dne 30. 6. 1806 Tomáši Kolářovi a jeho manželce Magdaleně, dceři Jana Jarolíma, sedláka v Ruvné u Petrovic čp. 5 a matky Kateřiny Polákové z Javoří (těšovské panství).

Jako předposlední majitel Tomáš Král, tak i Tomáš Kolář nedožil svůj život v tomto domě, oba skončili jako žebráci. Tomáši Královi se zde narodily tyto děti:
Marie nar. 2. 4. 1807,
Kateřina nar. 2. 8. 1809,
Anna nar. 26. 4. 1812,
Jakub nar. 28. 4. 1815.

Další děti Marie, Kateřina a Ignác se narodily v jiných popisných číslech, protože dne 16. 10. 1817 prodal Tomáš Král dům čp. 38 Josefu Honzíkovi a jeho manželce Kateřině, dceři Ondřeje Máry, sedláka z Růvné, později souseda v Kolinci čp. 41 a matky Evy Kreplovy z Petrovic. Tito noví majitelé v týž den prodali svůj domek čp. 85. Takměř všechny jejich děti se narodily v čp. 85:
Matěj nar. 7. 10. 1802,
Marie nar. 22. 9. 1803,
Josefa nar. 14. 2. 1806,
Matěj nar. 15. 4. 1808,
Jakub nar. 5. 4. 1810,
Marie nar. 3. 8. 1812,
Jan nar. 11. 6. 1814,
Eleonora nar. 29. 4. 1817,
Kateřina nar. 5. 2. 1819 v čp. 38.

Dne 17. 11. 1821 zemřela Kateřina, manželka Josefa Honzíka, souseda z Kolince čp. 38 ve 40 letech. Josef Honzík se oženil podruhé a sice s Annou po zemřelém Jakubovi Hejdukovi, domkáři z Krutěnic a Josefy Malé ze Sluhova. Z druhého manželství se narodila řada dětí:
Bartoloměj nar. 28. 1. 1823,
Antonín nar. 31. 10. 1824,
děvče nar. 1. 7. 1826, zemřelo,
Anna a Barbora nar. 27. 4. 1627, zemřely,
František nar. 2. 12. 1828, zemřel druhý den,
Jan Křtitel nar. 26. 5. 1830,
Magdalena nar. 6. 7. 1832, zemřela 13. 1. 1833.

Brzy po narození posledního dítěte dne 12. 3. 1833 zemřel majitel domu Josef Honzík v 55 letech na zapálení střev (snad cholera!). Po něm převzal dne 26. 11. 1834 dům prvorozený syn z I. manželství Matěj Honzík, kterýsi vzal za manželku Annu, dceru Matěje Kohouta z Lešišov a matky Lidmily rozené Kouklíkové z Mlázov.Zde se jim narodila dne 4. 5. 1841 dcera Marie. Dne 30. 10. 1841 prodal Matěj Honzík dům čp. 38 Josefu Princovi z Janoviček za 1170 zl a koupil si usedlost čp. 42. Bližší údaje o Josefu Princovi viz čp. 32. Nový majitel se zde nezdržel dlouho a už 30. 12. 1843 směnil toto hospodářství čp. 38 za hospodářství čp. 32 s Vojtěchem Weberem a jeho manželkou Terezií (viz čp. 32). Dva roky později dne 21.1. 1845 předa1 hospodářství čp. 38 své dceři Anně a jejímu ženichovi Jakubu Dolejšímu, 28 letému synu Jakuba Dolejšího, souseda z čp. 35 a matky Terezie rozená Honzíkové z Kolince čp. 23. Tito manželé měli velmi četné potomstvo:
Václava nar. 24. 3. 1846,
Josefu nar. 5. 2. 1848,
Matěje nar. 12. 2. 1850,
Josefa nar. 31. 12. 1851, zemřel 1. 12. 1935,
Jana Kř. nar. 1. 2. 1854,
Jakuba nar. 11. 2. 1856,
Petra a Norberta nar. 16. 11. 1857, zemřeli oba v jednom roce,
Norberta nar. 18. 4. 1859, zemřel 11. 2 .1865,
Františku nar. 11. 3. 1861,
Annu nar. 15. 7. 1863,
Norberta a Eman. nar. 13. 11. 1865, oba zemřeli do roka,
Františku nar. 9. 3. 1869 zemřela 1. 10. 1869.

Toto hospodářství patřilo kdysi mezi největší v obci. V berní roli z r. 1654 je oceněno třídou osedlého. Později snad prodeji pozemků upadalo. Ve stabilním katastru mělo takovýto rozsah:

Jméno tratěČíslo parcelyKulturaVýměraČistý roční výnosTřída
Místní trať117louka790 s5 zl 31 kr1.
Místní trať118zahrada430 s19 kr2.
Hladomře766pole a)2 j 930 s15 zl 23 kr2.
pole b)1 j 925 s5 zl 31 kr3.
Hladomře 767pastvina125s5 kr2.
Hladomře 768louka330 s51 kr3.
Hladomře 795pole125 s16 kr3.
Hladomře 796louka745 s1 zl 56 kr3.

Dne 5.3. 1880 převzal hospodářství po Jakubovi Dolejším syn Václav Dolejší, který si vzal za manželku Annu, dceru Matěje Škampy, Sedláka v Černíči čp. 18 a matky Josefy, dcery Terezie Honzíkové, sousedské dcery z Kolince čp. 23.

Narodily se jim tyto děti:
Václav nar. 9, 3. 1878, zemřel 13. 4. 1883,
Tekla 1. 6. 1880, provdaná 20. 11. 1900 za Vojtěcha Boublíka z Jindřichovic čp. 7,
Václav nar. 6. 11. 1883,
Emanuel nar. 24. 5. 1886, zemřel 24. 2. 1900,
Karel nar. 20.12. 1888, zemřel 4. 6. 1889,
Norbert nar. 4. 6. 1890,
František nar. 1. 12. 1892.

Od 11. 6. 1921 vlatnil dům čp. 38 jeho syn Norbert Dolejší, který se dne 1 .5. 1921 oženil s Marií Petrželkovou z Velhartic.

V době 2. světové války mělo hospodářství 6,41 ha půdy.

zpět