Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 4 v Kolinci

Dům čp. 4, parcela č. 4

čp. 4 v době I. sv. válkyčp. 4, r. 2008

Tento, jeden z původních domů v Kolinci, byl do konce 1. pol. XVI. století v držení jednoho rozvětveného a mocného rodu Skálů. Avšak při sv. Jakubu r.1564 prodal Jiřík, syn zemřelého Vojty Skály, dům se vším hospodářstvím i s grunty za 300 kop Matějovi Haškovi, který měl za ženu Lidmilu - Jiříkovu sestru. Jiřík zanechal v domu byt své matce Johance až o její smrti a Matěj má “vyraziti“ z vejruňků (t.j. splátek) 10 kop podílu odkázaných Lidmile, manželce své. Splátky byly ukončeny v r. 1572 a Jiřík si dal vtělit do Gruntovní knihy zápis o ukončení své povinnosti:“R. 1572 dal Jiřík Skala Kateřině Chmelenské, své sestře, 10 kop míš., které jí byly odkázány po jejím otci Vojtovi Skalovi. Po tomto Vojtovi Skalovi se ještě dlouho tomuto domu říkalo “Na Vojtovským“. (GK z r. 1544 fol 128).

Matěj Hašek řezník začal hned nově získaný dům rozšiřovat. V pondělí po křížové neděli r. 1565 přikoupil Matěj Hašek řezník kus domu při své stodole od Jana Vávrovic „i s kápí, jak kápě zastihuje“ za 10 kop (GK z r. 1544 fol. 133). Nový majitel Matěj Hašek řezník pocházel z více bratří. Jeho otec Matěj Hašek zemřel někdy před r. 1554. Jeho děti byly:
Ondřej kovář příjmím Bouda,
Jan Kroupa koželuh ze Sušice,
Jakub Haškovic (třetí podle stáří)-švakr Jana Hubky, mlynáře,
Buryán (zemřel někdy před 1558),
Václav Hašek,
Matěj Hašek.

čp. 4, r. 2022

Po otci Matějovi zůstal dům. V úterý po Novám roce 1554 koupil syn Jakub Haškovic tento dům od svých bratří za 120 kop míš. Podíly na domu vyplácel Jakub poměrně dlouho. Tak v pondělí po sv. Martině r. 1567 předstoupil Josef Chudoba před konšely namístě Jana Kroupy, koželuha ze Sušice a kvitoval, že Jan Kroupa má od svého bratra Jakuba vyplacený podíl po otci. V tentýž den prohlašuje také Matěj řezník, že dostal svůj podíl po otci a také podíl po zemřelém bratrovi Buryánovi. Předtím. ve čtvrtek po vzkříšení r. 1561 toto prohlášení o vyplacení podílu dal Václav Hašek s dodatkem, že les po zemřelé, bratru Buryánovi patří Jakubovi.

Nový majitel čp. 4 v pátek na sv. Ondřeje r. 1571 koupil od Fridricha krejčího jednu dědinu pod Hůrkou nad kněžskými lukami při Chudobově dědině i s paloukem, který jest mezi tou dědinou až nahoru k Hůrce za. 50 kop míš. Při hromnicích r. 1576 prodal Matěj řezník louku v Dubí za Pačinama za 6 kop.

Matěj Hašek řezník zemřel někdy před r. 1581. Toho roku v pátek sv. Michala archanděla totiž prodali Josef Chudoba a Stanislav kovář jako poručníci Jana Šilhy koželuhovic, syna Matěje řezníka Haška düm i s grunty a lukami a tolikéž vejminkem Janu Hubkovi za350 kop míš. (Jan Šilha koželuhovic se šel asi do Sušice učit řemeslo ke svému strýci a odtud dostal své jméno!) V dílčí ceduli z r. 1583 je skutečně jmenován na tomto domě Jan Hubka „na vojtovským“, který platil na sv. Jiří a sv. Havla vždy 12 gr 2 den panského platu.

Není známo, jak dlouho Jan Hubka na domě hospodařil. Snad se dům dostal odúmrtí do majetku zdejšího feudálního pána, neboť v pátek po sv. Vítě r. 1608 prodala Dorota Anička Vintířka dům Vojtovký s dědinou Jankovskou Janu Holému, ševci a na ten čas primasovi, za 100 kop gr. míš. (GK z r. 1544 fol. 301). Tento Jan Holý byl významnou osobou v Kolinci v této době. Již v r. 1601 byl primasem. Z jeho dětí je znám syn Václav a jeho manželka Dorpta Holá.V 50. letech. XVII. stol. nebylo “lepší“ svatby, aby Dorota Holá nebyla kmotrou. Tak 11. října 1646 byla kmotrou synu Pana Jaroslava Joachyma Koce z Dobrše, hraběte na Běšinech, Ouloze a Kolinci.

Byl - li tento Václav Holý po svém otci Janu Holém na čp. 4, není dostatečně známo. V 60. letech XVII. stol. je jmenován s povinností šenkovat pivo a to by odpovídalo tomuto domu. V té době musel být její manžel Václav Holý již mrtev, poněvadž dne 11. 11. 1664 se provdala za Šimona Petra, sládka z Blovic.

Berní rulla z r. 1654, revizitace z r. 1678 a katastr z r. 1714 uvádějí tato jména ve jmenovaných rocích:
Pavel Hurecký, Jan Scholc a Václav Král.

Podle zprávy o velkém požáru Kolince v r. 1656 by mohl být majitelem v tomto roce buď Pavel Hurecký nebo Jakub Stříbrský. Berní rulla udává celkem 211 strychů, z čehož na zimu a na jaro osívá po 7 str. V revizitaci z. r. 1678 vlastní Jan Schulz všech rolí 9 strychů, ouhorů 2 strychy a luk pod 2 vozy.

Jak již bylo řečeno, je jmenován na tomto domu v katastru z r. 1714 Václav Král. V matrice narozených kolinecké fary nalezneme:
Václav Král a jeho manželka Lidmila,
děti: Václav. nar. 14. 6. 1713,
Šimon nar. 31. 10. 1716,
Anna nar. 26. 6. 1719.

Snad po otci hospodařil na domě čp. 4 jeho syn Václav s manželkou Kateřinou, dcerou Václava Vondrovskýho. Z manželství se opět narodil syn Václav dne 22. 9. 1739.

V 70 letech XVIII. stol. hospodařil na domu Pavel Ouda, syn Václava Oudy. Vzal si za manželku Terezii dceru Jakuba Sejpky, souseda z Kolince. Těm se narodily tyto děti:
Kateřina nar. 5. 7. 1774,
Jan Matěj nar. 18. 9. 1776,
Josef nar. 14. 4. 1779,
Josef nar. 13. 5. 1780,
Dorota nar. 1. 1. 1783,
Josefa a Jan nar. 5. 9. 1785,
Anna nar. 4. 1. 1789,
Barbora Lidmila nar. 29. 11. 1790.

Po svém otci Pavlovi Oudovi převzal hospodářství jeho syn Josef Ouda. Jeho manželka byla Barbora dcera Jana Klementa, krejčího z Divišova a matky Anny Petrové z Divišova. V čp. se jim narodil syn Jakub dne 9. 4. 1807.

Dne 15. srpna 1509 prodal Josef Ouda tento dům Jakubovi Šůlovi pro jeho syna Antonína Šulu z Vodolenova za 3450 zl. Matka Antonínova byla Kateřina rozená Potužáková z Vodolenov. Oba rodiče žili na vejminku u svého syna jen krátce. Antonín Šula se oženil dne 11. 10. 1825 v 29 letech. Za manželku měl Janu dceru Jakuba Čapka, domkáře a mistra řeznického, a matky Anny rozené Kohoutové z Kolince. Nevěstě bylo 27 let. Antonín Šula však zemřel již dne 2. 3. 1826 na “nervovou horečku“ a za ním jeho matka Kateřina dne 12. 3. 1826 na souchotě. Po Antonínovi Šulovi zůstal pohrobek Antonín Václav, narozený dne 25. 9. 1826. Mladá vdova nemohla zůstat sama, neboť i otec zemřelého manžela, odešel se světa v 63 letech dne 30. 3. 1827 jako výminkář v čp. 90 na “studený zápal“. Manželův bratr Václav už zemřel dříve dne 12. 12. 1820 v čp. 5 na souchotě v 26 letech. Dne 12. listopadu 1826 vdala se vdova Jana podruhé za Karla Pohla, syna Martina Pohla, souseda v čp. 9 a matky rozené Vávrové z Ujčína. Ženich byl svobodný 22 let stár. Z jejich manželství se narodily tyto děti:
Josefa nar. 8. 6. 1828,
Jáohym nar. 29. 3. 1830,
Karel Prokop nar. 4. 7. 1832,
Josef nar. 3. 5. 1834 – zemřel 23. 9. 1870 jako vyuč. myslivec v čp. 4 v 35 letech na souchotě,
Eva nar. 21. 12. 1836,
Julie Rosalie nar. 3. 9. 1839.

Poněvadž ve stabilním katastru z r. 1837 i při vyvazení z roboty po r. 1848 je jmenován jako majitel Antonín Šula, který v té době byl nedospělý, neměl jeho nevlastní otec Karel Pohl připsáno nic na tomto domu. Hospodařil však na tomto čísle popisném ještě později, když se jeho nevlastní syn oženil, jak se ještě dočteme. Karel Pohl zemřel dne 31. 10. 1871 v 66 letech na rozedmu plic.

Antonín Šula mladší se oženil dne 31. 10. 1853 s Eleonorou Veselou, 29 letou dcerou zemřelého Jana Veselého, řeznického mistra z města Milevska a matky Antonie rozené Fischerové z Bernartic na Táborsku. V r. 1854 byl Antonín Šula jako mistr pekařský a hospodský v čp. 49, kde se mu narodil syn Jan Antonín dne 12. října 1854, druhý syn se narodil 8. 3. 1860, kdy byl otec pachtýřem hospody čp. 9. Asi od roku 1861 byl již ve svém domě čp. 4, kde se narodili:
František Karel dne 3. 10. 1861 - oženil se dne 28. 4. 1908 s Annou Vinickou roz. Krejčířovou v Praze,
Adolf Vojtěch nar 10. 4. 1864 -oženil se 19. 7. 1910 s Albínou Košťalovou v Praze,
Dne 12. 8. 1871 zemřela zde ve 14 letech dcera Karolina Anna.

Poněvadž postupně dům čp. 4 ztrácel charakter zemědělské usedlosti, je zajímavé uvést soupis polností ve stabilním katastru z r. 1838:

Jméno tratěČís. parc.KulturaVýměraČistý roč. výnosTř.
Míst. trať 4pole2 j 855 s24 zl 5 kr1.
Míst. trať 4apastvina145 s18 kr1.
Míst. trať 5pastvina155 s19 kr1.
Míst. trať 30pastvina145 s18 kr1.
Míst. trať 31pole145 s52 kr1.
Míst. trať 106louka595 s4 zl 9 kr1.
Míst. trať 236pastvina40 s2 kr2.
Míst. trať 237pastvina30 s1 kr2.
Míst. trať 238pole3 j 120 s18 zl 27 kr2.
Hůrka229pole2 j 280 s7 zl 37 kr3.
Hůrka348pole1 j 1290 s6 zl 19 kr3.
Hůrka u Kal. potoka436pastvina130 s6 kr2.
Hůrka u Kal. potoka437pole a)900 s3 zl 22 kr2.
pole b)860 s1 zl 53 kr3.
Hůrka u Kal. potoka446pastvina55 s2 kr2.
Hůrka u Kal. potoka447pole1575 s5 zl 55 kr2.
Hůrka u Kal. potoka448pole595 s1 zl 18 kr3.
Hůrka u Kal. potoka490louka1 j 190 s40 kr4.
Hladomře646louka1. j 1130 s7 zl 7 kr3.

V r. 1876 se pokouší zde o štěstí František Ulrich jako pachtýř hospody v Kolinci čp. 4. Byl synem zemřelého Josefa Ulricha, mlynáře v Kolinci čp. 65 a matky Anny dcery zemřelého Prokopa Udičky, souseda v Kolinci čp. 5. Za manželku měl Julianu Veroniku dceru Antonína Kaislera, mistra hrnčířského a měšťana v Sušici čp. 13 na dolejším předměstí a matky Žofie dcery Neumanna, truhláře v Sušici. V čp. 4 se jim narodila dcera Anežka dne 20. 3. 1876.

Dne 19. února 1877 se stává majitelem domu čp. 4 israelita Moric Herman, řezník, se svou manželkou Žofií. Byl členem starého kolineckého rodu Hermanů, jehož první známý příslušník dostal svatební povolení do Kolince již v r. 1752.

Nový majitel Moric Herman byl synem Isaka Hermana, řezického mistra z Kolince čp. VIII a matky Kateřiny dcery sušického familianta Wolfa Fürtha a Henriety roz. Königové z Neznašov. Z manželství Morice a Žofie Hermanových se zrodily tyto děti:
Rudolf nar. r.1878,
Otto nar. 1884,
Eduard nar. 1886,
Julie nar. 1874,
Hermina nar. 1875,
Kateřina nar. 1877,
Berta nar. 1880,
Adela nar. 1882,
Emilie nar. 1887.

V r. 1893 vydražil Moric Herman hostinec v čp. 49 za 3465 zl.

Od 8. ledna 1921 byl majitelem a hostinským František Suchánek se svou manželkou Kateřinou rozenou Hřebíčkovou z Mladotic. Předtím žil v USA v Clevelandě, kde se mu narodila dcera Ludmila a syn Valerián Jaroslav.

zpět