Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 50 v Kolinci

Čp. 50, parcela č. 67

v pravo dům čp. 50, r. 1940

Ukryt za hlavní frontou domů v dolní části náměstí pohlíží do dvorů a zahrad malý domek čp. 50. Snad už při zrodu byll panským majetkem. V pozemkové knize pod názvem “Das Buch der Kontrakt - und Erbschaftstheilungen angefangen im Jahre 1750 sub Lit. A“ na str. 71 v soupisu panství je uveden na panské pekárně v domu čp.43 (staré číslování) nájemce Václav Sýkora a sice od 1. 1. 1778 na 3 roky. Jest povinnen péci chléb II. řádu a prodávati ho kdekoliv. Bude-li péci chléb malý a lehký, bude odevzdán mezi chudé kromě pokuty. Menší opravy pekárny si musí nájemce hradit sám.
S manželkou Apolenou, dcerou Michala Jílka z Velhartic, tvořily rodinu tyto děti:
Barbora nar. 30. 11. 1777,
Jan nar. 22. 5. 1779,
Ludmila nar. 27. 1. 1781,
Anna nar. 25. 7. 1783, nar. v čp. 12(špitál),
Josef nar. 20. 3. 1786, nar. v čp. 12(špitál),
Kateřina nar. 9. 4. 1788, nar. v čp. 12(špitál),
Josef nar. 8. 2. 1791, nar. v čp. 12(špitál).

v pravo dům čp. 50, r. 1970

Poslední čtyři děti se už narodily ve “špitále“, který mu byl prodán.

Z dřívějších mistrů-pekařů na této panské pekárně jsou známi:
Karel Kubíček od 17. 11. 1739,
František Sýkora od 28. 2. 1745, syn Matěje Sýkory, pekaře, ten čas cechmistra.

Posledně jmenovaný František Sýkora byl otcem shora uvedeného Václava Sýkory, matkou byla Dorota dcera Vojtěcha Javorského. Dětí bylo, jako obvykle, mnoho:
Ludmila nar. 9. 9. 1745, †jako dítě,
Václav nar. 30. 11. 1747,
Kateřina nar. 22. 11. 1750, † r.1756,
Anna nar. 17. 6. 1752,
Anna nar. 17. 6. 1752,
Anna nar. 19. 1. 1757,
Kateřina nar. 14. 2. 1759,
Josef nar. 26. 3. 1760,
František nar. 13. 9. 1762,
Dorota nar. 20. 9. 1763,
Matěj a Marie nar. 28. 3. 1767,
Karel nar. 25. 8. 1768.

čp. 50, r. 1971

Pro chybějící vrchnostenskou agendu z té doby nejsou další pekaři na této panské pekárně známi.

Dne 4. ledna 1803 prodala vrchnost tuto vrchnostenskou chalupu dřívějšího čísla popisného 43 Josefu Javorskému za 108 zl. Byl synem Jakuba Javorského a manželky Anny. Za manželku si vzal Lidmilu, dceru Jana Stulíka, ponocného a krejčího z Horažďovic. Josef Javorský se narodil 6. 12. 1764 jako poslední z dětí. S manželkou měl osm dětí, z nichž tři dcery Anna, Josefa a Jana se narodily v tomto domku a ostatní v čp. 16:
Marie nar. 16. 4. 1794,
Jakub nar. 22. 7. 1796,
Václav nar. 4. 8. 1798,
Anna nar. 4. 10. 1801,
Josefa nar. 8. 2. 1803,
Jana nar. 29. 10. 1805,
Vavřinec nar. 27. 9. 1808,
Anna nar. 16. 2. 1811, † 7.1. 1841 v čp. 17 na obrnu mozku.

V této době byl otec obecním hajným. Zemřel 21. 11. 1844 jako žebrák v čp. 17. Josef Javorský vlastnil domek jen několik roků, nejdéle do r. 1807, přesné datum není známo.

Další majitelkou byla Terezie Brejchová‚ která však již v r. 1812 prodala domek Vojtěchu Housarovi. Třebaže nový majitel držel domek po 30 let, není uveden v žádné ze zdejších matrik. Není mi známa ani jeho manželka a případné děti.

Dne 27. 7. 1842 prodal Vojtěch Housar domek čp. 50 Václavu Dolejšímu‚ koláři z Kolince čp. 39 a jeho manželce Markétě, dceři Prokopa Metzkera(?), šenkýře v Měčíně (žinkovské panství) a matky Barbory Čapkovy(?) z Přeštic. Od r. 1826 se v tomto domku rodily jejich děti a tak vzniká domněnka, že Vojtěch Housar v tomto domku nebydlel, pouze domek vlastnil. Rodina Václava Dolejšího byla četná:
Kateřina nar. 15. 2. 1824,
Marie nar. 7. 2. 1826,
Adolf Jan nar. 16. 6. 1829, †2.12.1829,
Josef Jakub nar. 19. 2. 1831,
Karel Vilibald nar. 7. 7. 1833,
František nar. 22. 11. 1835,
Václav nar. 5. 7. 1838.

Václav Dolejší zemřel pravděpodobně mezi roky 1838 a 1844, poněvadž dne 29. 5. 1844 odstupuje Markéta Dolejší domek čp. 50 Jakubu a Marii Javorských. Jakub Javorský byl synem prvního vlastníka tohoto domku Josefa Javorského. Byl mistrem truhlářským. Se svou manželkou Marií, dcerou Petra Salera, šenkýře v Sušici a matky Barbory Löfelmannové z Prášil, bydlel nejprve v čp. 11 a asi 10 let v čp. 54. Zde se jim narodila většina dětí:
Jiří nar. 20. 11. 1822 v čp. 11,
Alžběta nar. 12. 4. 1825 v čp.54, †2. 12. 1832(cholera?),
Barbora nar. 17. 10.1827 v čp. 54,
Karel nar. 27. 1. 1830v čp. 54, †21. 2. 1830,
Marie Marta nar. 21. 1. 1832v čp. 54, †4. 9. 1833,
Petr nar. 17. 7. 1834 v čp. 54,
Jakub Antonín nar. 11. 6. 1839 v čp. 17, †4. 6. 6. 1844 v čp. 50,
Albertina nar. 10. 8. 1842 v čp. 14.

V době předání domku už byli manželé Jakub a Marie staří. Jejich prvorozený syn Jiří byl také v tomto domku truhlářem. Jeho manželka se jmenovala Johana. Nejsou známy jejich děti, ani větší podrobnosti o jejich životě. Manželka Johana zemřela 28. 4. 1861 v 38 letech na mrtvici. Otec Jakub Javorský žil v tomto domku čp. 50 až do své smrti 19. 3. 1877.

Po jeho smrti koupila domek dne 11. 7. 1878 Marie Ceplechová. Ta ho 7. 4. 1883 odevzdala Vojtěchu Mukenšnáblovi pravděpodobně příbuznému. Avšak po roce dne 19. 4. 1884 dostal domek nového majitele Ludvíka Weila.

Ale ani tato koupě neměla delšího trvání. Dne 5. 9. 1885 prodal Ludvík Weil domek Jáchymovi Dudovi a jeho manželce Anně. Dne 18. 11 .1884 se oženil Jáchym Duda, 29letý nádeník z Kolince čp. 106, syn Jana Dudy, souseda a hrnčíře z Kolince čp. 31 a matky Kateřiny, dcery Františka Visingera, chalupníka v Boříkovech čp. 2, s Annou, 25 letou dcerou Jana Jarošíka, zedníka v Kolinci čp. 109 a matky Kateřiny, dcery Šimona Vaňka, podruha ve Hvízdalce čp 1. Novomanželé zde bydleli něco přes 2 roky a dnem 19. 1. 1888 prodali domek Jáchymu Trojanovi, truhláři z Kolince čp. 40, synu Ondřeje Trojana, souseda z Kolince čp. 40 a matky Terezie, dcery Františka Havlase, souseda v Kolinci 40, a jeho manželce Marii, dceři Jana Vaice, kameníka a domkáře v Kolinci čp. 78 a matky Marie, dcery Františka Mráze, domkáře z Jindřichovic čp. 35. Noví majitelé uzavřeli sňatek dne 28. 6. 1887, ženichovi bylo 32 let, nevěstě 26 let. Brzy po koupi domku se jim dne 8. 4. 1888 narodila dvojčata Jakub a Anna, z nichž Anna zemřela 13. 11. 1892 v čp. 5. Dne 9. 2. 1907 byl domek předán nezletilému synu Jakubovi, který se vyučil truhlářem. Dne 20. 6. 1911 se oženil s Vileminou, dcerou Matěje Chaloupky, mlynářského chasníka v Kolinci čp. 62 a matky Vileminy rozené Novákové z Vlčkovic čp. 14. Nevěsta se narodila v Kolinci čp. 116 dne 23. 11. 1891.
Z tohoto manželství vzešly dvě děti:
Emanuel nar. 2. 2. 1911, nar. v čp. 62, †29. 8. 1911,
Jan nar. 10. 5. 19 14, nar. v čp. 50.

Syn Jan vychodil zdejší školu a gymnasium v Sušici a stal se učitelem. Vyučoval na několika místech v jihozápadních Čechách a po druhé válce v r. 1946 odejel na 3 roky učit děti našich krajanů do Buenos Aires. Po návratu působil v Nýrsku a později se dostal do rodného místa, kde působí dosud.(Psáno v r. 1973).

Po smrti svých rodičů se stal majitelem domku čp. 50. Již předtím si zakoupil rodinný domek čp. 46 a tím domek čp. 50 zůstal prázdný.

Poněvadž v této části náměstí je plánován velký obchodní dům s kulturním střediskem a domy čp. 128, 110, 120 a i tento domek čp. 50 jsou odsouzeny k zániku, počal majitel domku učitel Jan Trojan v srpnu 1973 s jeho rozebíráním. Po 85 let sloužil jako domov příslušníkům rodu Trojanů. S těžkým srdcem se z něho ubírá cihla za cihlou. Jen malou útěchou je jejich použití k přístavbě na domu čp. 48. Vždy vzpomínky se budou vázat k jejich původnímu účelu.

Při demontáži krovu čp. 50 se ukázalo, že krov byl původně společný se severní částí čp. 128. Půdy obou popisných čísel byly odděleny slabou stěnou na půl cihly, v níž byl zřízen prolézací otvor se železnými dvířky. Vlastnil oba domy dříve jeden majitel nebo vznikla mezi majiteli obou domů dohoda při jejich výstavbě o zřízení společného krovu? V této části náměstí je více nejasností zejména ve vlastnictví parcel dvorů a zahrad. Zde vyhořela židovská modlitebna, zmizí uskupení blízkých domů a s nimi do nenávratna odejdou i všechny pochyby i dávné spory.

zpět