Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 51 v Kolinci

Čp. 51, parcela č. 70

vlevo čp. 51, vpravo čp. 128, r. 1975

O tomto čísle popisném se zmiňuje školní správce v nejstarší školní kolinecké kronice z r. 1772, že to byl původně panský dům, vněm později škola a pak vinopalna a hostinec s tehdejším čp. 61. Pro dlouhé roky je prý to však nejisté.

Tento dům s největší pravděpodobností patřil svého času okolním šlechticům.

Roku 1545 koupil Jan Dlouhoveský z Dlouhé Vsi od Jana Jindráka dům s dědinami a lukami. Ve středu po sv. Vítě přikoupil pan Dlouhoveský od Bárty Vondráčkovic dědinu k Mlázovám za 13 kop. Na tento prodaný dům přijala r. 1550 Mandalena Jindráková od pana Dlouhoveského 15 kop na vejruňcích a roku 1551 Tomáš, manžel Mandaleny Jindrákové, taktéž 15 kop míš. zaplacení celého dluhu kvituje Mandalena Jindráková panu Janu Dlouhoveskému a pátek před sv. Trojicí r. 1553.

čp. 51, r. 2009

Jan Dlouhoveský však již v úterý po sv. Janu Křtiteli r. 1549 dům v městečku Kolinci s dědinami a lukami, i stím vším, tak jak jest toho sám v držení a užívání byl, prodal panu Janu Radkovci z Radkovic za 210 kop míš.

Na sv. Havla r. 1551 se vzdal pan Václav Vintíř z Vlčkovic dědiny, kterou měl od Jana Vítkovce ve prospěch pana Jana Radkovce.

Před sv. Jiřím r. 1552 koupil Brož kovář dědinu k Mlázovám od Jana Radkovce za 17 kop a 10 gr. míš. Téhož roku 1552 na sv. Jiří koupil pan Jan Radkovec louku k Ujčínu k otavě od obce za 6 kop míš. tak,“aby od městečka Kolince odprodána nebyla.“

V den sv. Mikuláše r. 1553 kvituje pan Jan Dlouhoveský panu Janu Radkovci z Radkovic přijatou sumu na koupený dům.

Na sv. Jiří r. 1554 odprodal pan Jan Radkovec louku Buryanovskou Ondřeji Vlčkovi za 65 kop míš.

Dům však nebyl dlouho v držení pana Jana Radkovce, poněvadž již na den sv. Bartoloměje r. 1555 prodal jej i s grunty paní Barboře Boříkovské z Košumberka za 136 kop míš. (Všechny údaje jsou čerpány ze staré pozemkové knihy kolinecké z r. 1544 folia: 6, 20, 13, 23, 27, 28, 39, 44, 49, 60).

Později byl tento dům pravděpodobně odkoupen Václavem Vintířem z Vlčkovic. Zatím mi není známo, kdy byla zde zřízena vrchnostenská hospoda.

Dne 6. června 1783 prodala vrchnost hospodu čp. 61 (staré číslování) Janu Luhanovi za 400 zl.

Po tomto majiteli se další střídali velmi rychle.

Dnem 1. 5. 1789 koupil hostinec Josef Osendorfer za 600 zlatých, ale prodal jej již 4. 2. 1793 Jakubovi Puřákovi, krejčímu, za 990 zl. Ještě téhož roku dne 20. 6. 1793 koupil hostinec Jan Čapek za 1155 zl.

Dne 19. 6. 1798 předal Jan Čapek hospodu svému synovi Matějovi, který měl za manželku Annu, dceru zelenohorského mlynáře Jindry. Tu se narodily tři jejich děti:
Josef nar. 27. 2. 1799,
Alžběta nar. 15. 7. 1800, † r. 1800,
Alžběta nar. 9. 5. 1801,
Josefa nar. 15. 9. 1803 v čp. 71(staré?).

Bratr Matěje Čapka Jakub Čapek byl v této době šenkýřem v hospodě Na radnici.

Dne 7. 5. 1802 prodal Matěj Čapek hospodu Františku Málkovi, ten dále Tomáši Voglovi.

Dne 10. 6. 1803 se dostala hospoda do rukou Vojtěcha Drhy, kolineckého souseda, manžela Marie, rozené Voráčové z Velkého Boru, za 2400 zl. Dne 1. 8. 1803 prodal polovinu sklepa náležejícího k hospodě a sice tu část proti příbytku Machla Lederera, témuž za 60 zl. Téhož dne prodal Vojtěch Drha svému synu Františkovi stodolu s místem při stodole k vystavění chalupy za 120 zl. Syn František však prodal toto místo kolineckému statku oproti stejně velikému stavebnímu místu vedle Žida Rödla. Sám Vojtěch Drha prodal téhož dne šenk při své hospodě se vším právem na všechny časy Martinu Pohlovi za 300 zl.

Rok na to dne 15. května 1804 prodal Vojtěch Drha dům, tehdejšího popisného čísla 61 kolinecké vrchnosti za 990 zl. Před prodejem šenkovního práva byl posledním šenkýřem syn Vojtěcha Drhy František Drha s manželkou Františkou, dcerou Pavla Smetany, rathauzskýho šenkýře tehdejšího čp. 42, dnes čp. 49. Zde se těmto manželům narodila dcera Anna dne 6. května 1803.

Dne 10. 11. 1804 koupil od vrchnosti tento dům zvaný “U černého orla“ - jistě pojmenování bývalé hospody - zdejší žid Joachim Altmann, syn Alexandra Altmanna, řezníka v Kolinci a matky Rachel.

Dne 25. 10. 1810 “prodal“ dům Johanu Šmelkesovi, občanu a velkoobchodníkovi z Prahy, aby obešel chytře guberniální nařízení (viz čp. 125 a 128). Vlastníkem de facto byl dále a také zde zemřel 16. 9. 1849 v 74 letech. Před svou smrtí prodal jako “zplnomocněnec“ Jana Šmelkese tento dům Maier Löwimu Altmannovi, jistě svému synu, za 1 000 zl. Tato větev Altmannů byli obchodníci.

Altmann Maier Löwi, nájemce dominikálního pozemku (sic!)čp. 51 se oženil (svatební konsens ze 6. 6. 1839 č. 29927) s Marií, dcerou Davida Kohna a matky Barbory rozené Lažanské z Libějic. Zde se jim narodily tyto děti:
David nar. 12. 5.1842, † 5.12.1845,
Abraham nar. 19. 10. 1845.

Farní záznamy z r. 1856 udávají rodinu Maiera Altmanna takto:
Maier Altmann ...................čp. 51 - obchodník - 46 let,
Marie‚ manželka .................čp. 51,...................46 let,
Adolf .................................čp. 51,..................11 let,
Rosalie ..............................čp. 51,..................16 let,
Barbora .............................čp. 51,..................13 let.

Kdy zemřel Maier Löwi Altmann, mi není známo. Snad to bylo v r. 1874, poněvadž dne 22. 9. 1874 převzala dům čp. 51 jeho manželka Marie a měla ve vlastnictví do 15. 5. 1882. Není rovněž známo, zda zde od převzetí domu bydlela nebo byl dům pronajat.

Uvedeného data, 15. 5. 1882, se stala majitelkou Barbora Marková. Není o ní ničeho známo. Podle jména Barbora by to mohla být nejmladší Altmannovic dcera. To však je nejisté.

Dnem 23. 4. 1890 se stali majiteli manželé František a Markéta Nedobití a zůstali jimi do 15. 4. 1892, kdy dům koupili Karel a Ludmila Frančíkovi.

Karel Frančík se narodil v Krutěnicích 12. 3. 1851 jako syn Bartoloměje Frančíka, chalupníka v Krutěnicích čp. 17 a matky Josefy, dcery Karla Smetany, sedláka z Vlkonic čp. 16. Za manželku měl Ludmilu, dceru Václava Korce, nádeníka z Čermné čp. 9 a matky Barbory, dcery Jakuba Šebesty, sedláka v Čermné čp. 4. Narodila se v Čermné dne 28. 9. 1854.

Karel Frančík byl před koupí tohoto domu hostinským v Kolinci čp. 111 po dobu asi 10 let. Zde se mu také narodilo pět dětí:
Marie nar. 1878 v Čermné čp. 4,
Josefa Cecilie nar. 22. 11. 1881 v čp. 111, †6. 7. 1885,
Františka Pavlina nar. 15. 1. 1884 v čp. 111,
Eduard Karel nar. 15. 3. 1886 v čp. 111,
Julie Lidmila nar. 21. 5. 1888 v čp. 111,
Karel Eduard nar. 24. 4. 1890 v čp. 111, vzal si 26. 9. 1918 Marii Chromou v Třešti,
Bohumil Ferdinand nar. 17. 2. 1893 v čp. 51,
Ludmila Karolina nar. 1. 5. 1895 v čp. 51,
Karolina Anna nar. 10. 4. 1897 v čp. 51, vdala se 15. 10. 1921 za. Karla Šteffla ze Stoda.

Manželé Frančíkovi tu měli obchod až do 23. 7. 1905, kdy dům postoupili své dceři Marii, která si ve svých 27 letech vzala dne 16. 8. 1905 za manžela Antonína Němečka, mistra zámečnického z Mirotic čp. 20, syna Antonína Němečka a matky Marie, rozené Slavíkové, z Příbramě čp. 85.

Za necelý rok dne 11. 5. 1906 koupili dům čp. 51 majitelé sousedního domu čp. 52 Josef a Charlotta Popperovi. Vlastnili jej až do 29. 8. 1923, kdy jej koupil Blažej Bulka, trafikant z Kolince čp. 144, syn Jana Bulky, dělníka v Kolinci čp. 74 a matky Barbory rozené Havlíkové z Podolí. Oženil se v 27 letech dne 4. 2. 1922 s Františkou, 21 letou dcerou Josefa Honzíka, chalupníka ve Vlčkovicích čp. 27 a matky Františky, rozené Hosnedlové z Drouchavče. Nový majitel tu vedl trafiku a obchod.

Manželům se tu narodily dvě dcery:
Jiřina nar.?,
Blažena nar. ?

Jak bylo již řečeno u parc. č. 69 vypukl v tomto domě dne 5. července 1931 požár a stavení s ostatními vyhořelo. Bylo znovu vystavěno a obchod rozšířen.

Dne 14. 8. 1943 byl dům odevzdán dcerám Jiřině, později provdané Krupové a Blaženě později provdané za učitele Antonína Maxu.

Po znárodnění obchodu a průmyslu byly zde umístěny různé prodejny: šatstva, papíru a později zeleniny.

Majitelka Jiřina Krupová, učitelka, po odchodu svých dětí tu přebývá dodnes (psáno v r. 1973).

zpět