Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 69 v Kolinci

Čp. 69, parcela č. 101

čp. 69, r. 1900 čp. 69, r. 2010

Tento dům stojí za mostem přes Kalný potok po levé straně ulice do Sušice na rozcestí polní cesty k židovskému hřbitovu. Prvním pravděpodobným majitelem byl Matěj Čapek, svého času hostinský v čp. 51. Ten dne 30. 7. 1806 dům prodal Tomáši Královi za 850 zl., který však dům nedržel dlouho. Dne 8. března 1810 prodal jej Vojtěchu Smetanovi, synu Pavla Smetany, hospodského na zdejším “rathauze“, a matky Terezie. Ta zemřela v tomto domu čp. 69 dne 1. 7. 1818 ve vysokém věku 89 let. Vojtěch Smetana měl za manželku Rozinu, dceru Vojtěcha Hanslika, polodvorníka v Javorníku Království čp. 5 a matky Terezie Wintrové z Pařezí‚ (též v Království).


Jejich potomstvo tvořili:
Marie nar. 13. 1. 1813,
Leopold nar. 16. 11. 1814,
Terezie nar. 10. 11. 1816,
Antonín nar. 15. 2. 1819.

Jan Král, *16.5.1823, †10.6.1912

Dne 24. 4. 1820 prodal Vojtěch Smetana tento dům čp. 69 Václavu a Terezii Novákovým za 1400 zl. Tito manželé vlastnili předtím sousední dům čp. 70 (viz toto čp.). Ale ani tito majitelé nebyli zde dlouho. Dne 27. 1. 1824 směnili manželé Novákovi tento dům čp. 69 za dům čp. 11, jehož majitelem byl kolinecký učitel Jakub Král s manželkou Annou, dcerou Josefa Krále, souseda a bývalého rychtáře v Kolinci čp. 2 a matky Anny Vojtové z Mokrosuk. Narodily se jim tyto děti:
František Josef nar. 2. 10. 1813,
Marie Petronila nar. 1. 8. 1815,
Josef Karel nar. 22. 2. 1818,
Anna Jana nar. 25. 6. 1820,
Jan nar. 16. 5. 1823, tomuto, pozdějšímu virtuósu na violu d‘amour byl kmotrem při křtu nájemce kolineckého panství Karel Becke s manželkou Annou,(Více "Hudební život v Kolinci")
Sophia Terezia nar. 15. 5. 1825,
Josefa Terezia Rosa nar. 11. 3. 1834.

čp. 69, r. 2010

Dne 9. 6. 1843 prodal Jakub Král tento svůj dům za 300 zl. Vavřinci a Marii Šmídovým. Po třech letech dne 27. 3. 1846 koupil dům Václav Kába, “zkoumaný“ mistr zednický, syn Josefa Káby, chalupníka z Jetenovic čp. 3 a matky Františky Hůlkové též z Jetenovic čp. 22. Za manželku si vzal Kateřinu, dceru Martina Kodýdka, obchodníka železem z Kvášňovic čp. 40 a matky Anny rozené Hönigmannové z Kvášňovic čp. 40. Nový majitel byl původně zaměstnán jako zednický mistr u zdejšího hraběte z Taaffeů a dne 10. 10. 1845 žádal o přijetí za mistra do kolineckého cechu. Roku 1854 mu byla svěřena stavba věže kolineckého kostela. Nabyl v obci vlivu a stal se dlouholetým purkmistrem obce. Manželka Kateřina mu porodila 11 dětí. Byl to:
Vít Adolf nar. 15. 6. 1847,
Václav nar. 19. 2. 1849,
Anna nar. 8. 11. 1850, †10. 7. 1851,
Marie Anna nar. 29. 6. 1852, †17. 5. 1873 na srdeční vadu,
Žofie Anna nar. 18. 8. 1854, †13. 5. 1855,
Anna Marie nar. 12. 9. 1856,
Karolina nar. 16. 1. 1859, †22. 7. 1877 na TBC,
Jindřich Daniel nar. 10. 7. 1860, †29. 5. 1861,
Josef Emanuel nar. 8. 1. 1863,
Mathylda Kateřina nar. 5. 5. 1866,
Josef nar. 18. 5. 187, †r. 1873 na TBC.

Prvorozený syn Vít Adolf vystudoval lékařství a stal se okresním lékařem v Klatovech. Jeho první manželkou byla Ludovika, dcera Karla Vocílky, měšťana a varhanáře v Praze č. 387/I a matky Rafaely. Ta zemřela však v mladičkém věku 25let dne 7. 10. 1881 zde v čp. 69. Jeho druhá manželka pocházela z Jindřichova Hradce. MUDr Vít Adolf Kába zemřel v lázních Kaltenleutgebenu u Vídně dne 31. 7. 1896.(Více o něm v knize M. Hrdličky “Kolinec na Šumave“ str. 81). Otec Václav Kába předal dům čp. 69 MUDr Vítu Adolfovi Kábovi 5. 2. 1896. Po smrti Adolfa Káby přešel na jeho druhou manželku Annu, rozenou Bystřickou.

Dne 11. 3. 1901 koupil tento dům Jan Trojan s manželkou Karolinou, kteří vlastnili usedlost čp. 40. V novém domě čp. 69 se jim narodila druhá polovina dětí (viz I. díl, str. 258, viz čp. 40).

Dne 17.1.1928 byl dům postoupen synu Emanuelovi, který si dne 28. 1. 1928 vzal za manželku Julii, rozenou Čubovou z Podmokel u Sušice. Narodily se jim zde děti:
Karel, Marie, Karla, Drahomíra a Jan, z nichž Marie zemřela mladičká v 16 letech na srdeční chorobu. S nimi v domě bydleli i svobodní sourozenci majitele domu Václav Trojan (nar. 4. 8. 1894), který ve stáří zemřel v domově důchodců v Kněžicích u Petrovic, a Magdalena Trojanová (narozená 8. 3. 1900), která se později přestěhovala do čp. 57. Po smrti majitele domu převzala dům čp. 69 dcera Karolina, která se nejdříve provdala za majitele čp. 65 Jaroslava Ouda, po jehož smrti ve 40 létech se provdala podruhé a přestěhovala se do svého rodného domu čp. 69.

Tento prostorný dům, v dnešní podobě jistě postavený jeho majitelem - stavebním mistrem Václavem Kábou, hostil v sobě nejenom četné nájemníky, ale i provozovny řemesel a úřadovnu.

Dne 28. 8. 1827 zde zemřel ve 49 letech na vodnatelnost Jan Gottlieb, penzionovaný plukovní lékař, se svou manželkou Annou, dcerou Zikmunda Strassbergera, lékaře na Kašperských Horách a matky Rozalie Plessové z Domažlic. V Kolinci lékař Gottlieb se zdržoval nejméně od r. 1822, kdy se mu dne 21. 6. 1822 v čp. 14 narodila dcera Aloisie Kateřina. Vykonával zde i lékařskou praxi, pokud mu to zdravotní stav dovoloval.

V tomto domě se oženil dne 3. 2. 1874 Jan Rojík, zdejší 24letý postilion, syn Josefy, dcery Matouše Rojíka, domkáře v Bližanovech čp. 19. Jeho manželce Magdaleně, dceři Evy Neznámé z Kolince čp. II, nyní ovdovělé Heldové, se narodily dvě děti:
Anna nar. 1. 3. 1872 v čp. II,
Vojtěch nar. 12. 10. 1874 v čp. II.

Dne 7. 7. 1883 zde slavila svatbu Anna Marie Kábová, 26letá dcera Václava Káby, stavitele a purkmistra, majitele tohoto domu, s Josefem Pinkasem, 25letým zdejším hospodářským úředníkem, synem Jana Pinkase, majitele selského dvora v Buděticích čp. 39 a manželky Alžběty, dcery Josefa Panoše, sedláka v Buděticích čp. 10. Některé děti se narodily v tomto domě:
chlapeček nar. 24. 2. 1884, †téhož dne,
Marie Matylda nar. 28. 2. 1885, †22. 6. 1885,
Božena Matylda nar. 26. 3. 1866, odd. 19. 1. 1910 s Otakarem Hamplem v Karlíně,
děvčátko nar. 29. 8. 1687, †téhož dne,
Anna nar. 17. 2. 1889, †brzy po narození.

Na přelomu století zde bydlel Matěj Baťka, stavitel, syn Josefa Baťky, hostinského v Čermné čp. 18, okr. Sušice a matky Františky, rozené Dubové z Kladrub čp. 14 u Strakonic, se svou manželkou Karolinou, dcerou Františka Dusila, mistra krejčovského ve Vamberku čp. 226 a matky Karoliny rozené Prauseové z Vamberka čp. 100. Matěj Baťka se narodil v Čermné dne 24. 2. 1864, jeho manželka ve Vamberku čp. 226 dne 11. 11. 1866. Některé z jejich dětí se narodily zde v čp. 69:
Josef nar. 16. 3. 1901 v Plzni, vystudoval theolog. fakultu v Římě, získal doktorát theologie a stal se profesorem,
František Karel nar. 30. 9. 1902 v čp. 69,
Jiřina Terezie nar. 15. 4. 1904 v čp. 69, oddána 30. 4. 1938 s Rudolfem Geigerem, majitelem cihelny v Neznašově,
Marie Gabriela nar. 23. 8. 1908, později učitelka v Kolinci, se narodila již ve vlastním domě Baťkových v Kolinci čp. 147.

ThDr. Josef Baťka

Před 1. světovou válkou si zde zřídil holičství Karel Svatek, syn Jakuba Svatka, puškaře v Klatovech čp. 44/I a matky Marie rozené Rynešové z Klatov čp. 62/II. Narodil se v Klatovech čp. 136/II dne 6. 5. 1885. Jeho manželka byla Amalie, dcera Václava Pytla, nádeníka z Lukovišť čp. 29 a matky Josefy Šlehoferové z Lukovišť čp. 29. Některé jejich děti se narodily zde. V polovině 30. let se odtud odstěhoval, zřídil si holičství v čp. 126 a posléze ve vlastním domě čp. 181. (Viz toto čp.) Před r. 1914 zde bydlel též sedlář Jan Jonáš, který po válce si postavil v ulici k nádraží dům čp. 162.

V domě byla po první světové válce též úřadovna Státní důchodkové kontroly, jejíž členové kontrolovali v obchodech a hostincích jakost lihových nápojů a výrobků. O této instituci bude pojednáno později ve zvláštní kapitole.

Dalšími majiteli byli Emanuel a Julie Trojanovi. Měli 6 dětí (Karla, Věru nar. 26. 4. 1930, Marii, Karlu, Drahomíru a Jana).

V počátcích společného hospodaření v jednotném zemědělském družstvu byla v přízemí tohoto domu i sběrna mléka, která později byla přestavěna v byt.

zpět