Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 9 v Kolinci

(Zbouráno v r. 2009)

Čp. 9, parcela č. 12

čp. 9, r. 2008

Tento dům je po staletí až po dnešní dobu znám jako dům Kaprovský nebo u Kaprů. Nejstarší známý majitel je citován v dílčí ceduli z r. 1583. Byl to Pavel Losos, který platil na sv. Jiří a sv. Havla vždy po 6 gr 4 den panského ouroku. Tento majitel je ještě jmenován r. 1592, kdy na sv. Havla prodal Janovi Nováčkovi dědinu Na vostrý za 6 kop. (GK fol. 276). Jan Losos, pravděpodobně syn Pavla Lososa, prodal v pondělí po sv. Duchu r. 1611 dům dědinami a se vším Adamovi Kaprovi z Tedražic za 80 kop míš. (GK. fol. 311)

Úprava parcely původního čp. 9, r. 2010


V berní rulle z r. 1654 je udáván Matěj Kapr s velikostí statku 4 za osedlého. Má 10 strychů polí, z nichž na zimu 3 strychy a na jaro 3strychy, chová 2 voly, 2 krávy a 2 jalovice.

O Adamovi Kaprovi nemáme dalších zpráv ani zmínky o členech jeho rodiny. Snad jeho synem byl Matěj Kapr, který se ženou Káčou měl tyto děti:
Kristinu nar. 27. 8. 1628,
Bartoloměje nar. 26. 8. 1631,
Adama nar. 30. 11. 1624,
Annu nar. ?, které se narodil dne 12. 3. 1647 syn Jakub.

Dne 25. 11. 1649 se oženil Matěj Kapr s vdovou po Ondřeji krčmáři ze Zavlekova.

Na Kaprovském gruntě byla jedna železná kráva, z níž se dávalo záduší ročně 4 kr..

Roku 1663 již hospodařil syn Matěje Kapra Bartoloměj Kapr, který měl za manželku Kateřinu. Jejich děti byly:
Eva nar. 18. 2. 1672, vdala se 13. 11. 1701 za Václava Šímu z Vlastějova.

Spolu s Pavlem Viťhou užíval Bartoloměj Kapr od r. 1663 louku k Vlčkovicím vedle chalupy Pavla Viťhy vcelku za 7 kr. ročně k záduší až do r. 1676. Dle zápisu v účetní knize kostelních počtů ze dne 12. 12. 1674 vázlo na Kaprovském gruntě k záduší 51 grošů, z nichž dáváno ročně 3 gr 3 den. Byly to pravděpodobně dlužné částky buď za železné krávy nebo za farářské desátky, které vázly na gruntě.

Při revizitaci berní rully z r. 1678 měl Bartoloměj Kapr 8 strychů rolí, 8 strychů lad a luk pod 2 vozy.

Před r. 1689 byl hospodářem Jan dědic (Dědic), ale „ten pro zlodějství své odjíti musel“(kniha kostelních účtů fol 11. 46. 63.).

Tohoto roku 1689 užíval všechny užitky z gruntu s povolením vrchnosti Šimon kuchař, který platil řádně k záduší všechny poplatky.

Roku 1695 hospodařil zde Jakub Černík, který kromě 51 gr a 1 železné krávy platil i z dluhu 33 kr 5 denárů, učiněného dřívějšími držiteli.

Byly to těžké doby, kdy nový majitel byl povinnen zaplatiti všechny stará nedoplatky jak církvi, tak i gruntovnímu pánu. Není divu, že statky byly opouštěny a pak nuceně vrchností “osazovány“.

V katastru z r. 1713 je uváděn majitel Jakub Kapr. Snad to byl člen rodu Kaprů, ale může to být i již dříve jmenovaný Jakub Černík, jmenovaný též „po živnosti“ Kapr. Není známo, jakým způsobem se dům čp. 9 dostal do držení rodu Pohlů.

Dne 22. listopadu 1744 se oženil Jan Poll (Pohl) s Alžbětou dcerou zemřelého Josefa Maříka a Kateřiny dcery Pavla Laci. Z tohoto manželství vzešly tyto děti:
Václav nar. 2. 9. 1745,
Anna nar. 5. 10. 1747,
Uršula nar. 20. 10. 1750,
Šimon nar. 6. 10. 1752.

Jan Pohl zemřel v tomto domě čp. 9 dne 25. června 1772 v 58 letech a jeho manželka Alžběta tamtéž dne 17.ledna 1776 v 59 letech. Jejich nástupcem se stal syn Václav Pohl (Paul), tkadlec, který si vzal za manželku Marii, dceru Františka Sedláka z Ujčína. Jejich děti byly:
Martin nar. 7. 11. 1774,
Jiří nar. 11. 1. 1777, zemřel 7. 6. 1777,
Šimon nar. 22. 10. 1778.

Dne 15. 10. 1796 předal Václav Pohl hospodářství svému synovi Martinovi Pohlovi, který zaujal brzy v obci významné postavení, které dovedl vytěžit. Jeho manželkou se stala Josefa dcera Matěje Vávry, šafáře z Ujčína a Anny Pavlíkové, sousedky z Kolince. Narodily se jim tyto děti:
Matěj nar. 16. 12. 1795,
Jan nar. 15. 5. 1798,
Jiří nar. 16. 12. 1802,
Karel nar. 28. 1. 1805,
František nar. 29. 1. 1807,
Josefa nar. 20. 3. 1809, zemřela 29. 2. 1810,
Alžběta nar. ?.

Dne 10. června 1803 odkoupil Martin Pohl od Vojtěcha Drhy na vše časy šenk při jeho hospodě v dnešním čp. 51. za 300 zl.

Dne 12. 10. 1806 koupil Martin Pohl od Jiřího Flossmana papírnu, kterou.již dne. 14. března 1808 dále prodal Ondřejovi a Markétě Pleningerovým pro jejich syna Antonína. I své děti zaopatřil dobře do života. Nejstarší Matěj se stal ředitelem zelenohorského panství, Jiří mistrem pekařským a hospodským, Karel se přiženil v Kolinci do domu čp. 4, František se stal sládkem a nájemcem pivovaru a Alžběta se vdala za Matěje Pinkase, obročního z Netluk na statku Jablonném na Berounsku.

Dne 1. června 1829 předal Martin Pohl dům čp. 8 i s přikoupeným pivním šenkem svému synovi Matějovi t. č. vrchnostenskému úředníkovi zelenohorskému. Na domu hospodařil Martinův syn Jiří Pohl, mistr pekařský, který si vzal za manželku Žofii, dceru Václava Raušra, mistra soukenického a měšťana ze Sušice a Marie rozené Maštovské též ze Sušice. Zde se jim narodily tyto děti:
Josef Jakub nar. 25. 7. 1830,
Jana nar. 31. 12. 1832, zemřela 10. 3. 1833 na psotník,
František nar. 29. 1 1834,
Ludvika Jana nar. 11. 2. 1837,
Amalie Jana nar. 11. 5. 1839.

Půldruhého měsíce po narození poslední dcery zemřela dne 27. 6. 1839 Žofie manželka Jiřího Pohla, „pachtýře hospody u Kapra“ na „zapálení hrdla“.

Z pochopitelných rodinných a existenčních důvodů se Jiří Pohl rychle oženil a sice dne 26. 11. 1839 si vzal za ženu Marii, dceru Václava Nováka, mistra ševcovského z Kolince čp. 11 a Terezie rozené Králové. Vdovci bylo 37 let, svobodné nevěstě 28 let.

S touto druhou manželkou neměl Jiří Pohl pravděpodobně žádné děti. Není ani známo, zda dále vedl hospodu a pekařskou živnost.

Jako majitel pozemků tohoto donu je ve stabilním katastru z r. 1837 jmenován Jiřího bratr Matěj Pohl, ředitel hospodářství na Zelené Hoře, potom na Oselci, později bytem v Kolinci a jeho manželka Barbora, dcera Františka Götzla, c. k. vrchního horního účetního v Příbrami a Kateřiny rozené Schneidrové ze Schlakenwaldu.

Jméno tratěČíslo parcelyKulturaVýměraČistý roční výnosTřída
Majitel Barbara Pohlová:
Hůrka257pole940 s5 zl 36 kr1.
pole1 j 300 s7 zl 8 kr2.
Hůrka259louka1 j 280 s7 zl 38 kr2.
Hůrka u Kalného potoka483louka2 j 200 s13 zl 49 kr2.
Hůrka u Kalného potoka484pole460 s32 kr4.
Majitel Matěj Pohl:
Míst. trať 20zahrada90 s32 krjediná
Míst. trať 21louka50 s21 kr1.
Míst. trať 22pole135 s48 kr1.
Míst. trať 175pole1060 s6 zl 18 kr1.
Míst. trať 224pole935 s3 zl 30 kr2.
Hůrka 312pole1 j9 zl 30 kr1
pole1 j6 zl2.
pole955 s2 zl 5 kr3.
Hůrka316pastvina75 s3 kr2.
Hůrka330pole2 j 805 s8 zl 46 kr3.
Hůrka331skála30 s--
Hůrka-skála95 s--
Hůrka-skála35 s--
Hůrka u Kalného potoka450pole1090 s4 zl 5 kr2.
Hůrka u Kalného potoka451pastvina30 s1 kr2.
Hůrka u Kalného potoka464louka1420 s5 zl 46 kr2.

Matěj Pohl zemřel poměrně mlád, v Praze dne 9. 6. 1849.Jeho bratr Jiří Pohl, bývalý hospodský, zemřel v 62 letech dne 30. ledna 1864 v čp. 11, odkud pocházela jeho druhá žena. Martin Pohl zanechal dům čp. 9 svému synu Františkovi. Vdova po Matějovi Pohlovi Barbora žila zde v čp. 9 a zemřela v tomto domě dne 23. 1. 1867 v 66 letech na zápal plic.

Hospoda “u Kaprů“ byla často pronajímána:
V r. 1846 Janu Uldrichovi, poddanému „k Tejnici“ a jeho manželce Anně dceři Wolfganga Masáka, polodvorníka ze Sobětic čp. 17 a Marie rozené Rubášové ze Sobětic čp. 14.
V r. 1854 Vojtěchu Pavlíkovi, mistru krejčovskému, synu Jana Pavlíka, sedláka z Vlčkovic čp. 5 a Josefy rozené Vávrové ze Stříteže a jeho manželce Markétě, dceři Frant. Motla, domkáře v Kolinci čp. 14 a Markyty rozené Bejvlové z Kolince (manželka nájemcova utonula 24. 4. 1859 při zřícení mostu v Sušici při procesí).
V letech 1857 až 1865 Josefu Housarovi, mistru krejčovskému, synu po Frant. Housarovi, domkáři z Vlčkovic čp. 12 a Alžběty rozené Žižkové z Čihaně a jeho manželce Kateřině, dceři Františka Heldy, trafikanta v Kolinci čp. 89 a Barbory rozené Strakové z Písku. Tento nájemce se stal pak pachtýřem v čp. 49.
V r. 1884 Františku Markovi, patřícímu do Boříkov, synu Václava Marka, chalupníku v Boříkovech čp. 13 a Františky dcery Jana Karlovskýho, polodvorníka v Mlázovech čp. 6 a jeho manželce Kateřině dceři dosela Visingera, chalupníka v Boříkovech čp. 8 a Anny roz. Čadové ze Zborov.
Zde se jim narodil syn Matěj Jan dne 24. 6. 1884.
V r. 1881 - 1884 Vojtěchu Poubovi, příslušnému do Lišic, okr. Přeštice synu Vojtěcha Pouby, gruntovníka v Lišicích a Kateřiny rozené Puchtové z Horní Lukavice a jeho manželce Anně, dceři Antonína Trávníčka, mlynáře z Němčic u Volyně čp. 20 a Anny dcery Jiřího Opavy, hospodského a zedníka ve Volenicích. Narodily se jim v tomto domě tyto děti:
Josef nar. 12. 6.1881 a Anna nar. 3. 6. 1883, zemřela 1. 1. 1884.

Od. r. 1887 byl dům čp. 9 v majetnictví rodu z čp. 10 až do r. 1923. Jako v čp. 5 tak i zde se v počátcích lámání žuly v okolních lomech ubytovali kameníci a jejich pomocníci, kteří přišli ponejvíce z Blatenska. Většina z nich se zde oženila a také i usadila.

Dne 27. 6. 1906 se oženil Jan Formánek, kameník v Kolinci čp. 9, syn Matěje Formánka, domkáře v Hošovicích čp. 4 u Blatné a Anny rozené Peroutkové z Hošovic, s Annou, dcerou Antonína Jílka, souseda v Kolinci čp. 10 a Magdaleny roz. Turnerové z Podolí čp. 8. Dne 26. 3. 1907 se jim narodil v čp. 10 syn Antonín.

Dalším příchozím byl Jan Běhavý, nádeník v Kolinci čp. 9, syn Josefa Běhavýho, čeledína ve Hvožďanech čp. 6 a Marie rozené Valentové z Bukové čp. 84 (narodil se ve Hvožďanech na Blatensku dne 16. února 1869). Jeho manželka byla Barbora, dcera Vojtěcha Maňasky krejčího v Uzeničkách a Anny rozené Bočkové z Podtruchlí čp. 17, okres Blatná. Těmto manželům se zde narodily tyto děti:
Jan nar. 4. 5. 1902, oženil se 13. 8. 1927 ve Zbynicích s Antonií Kurzovou z Hrádku,
František nar. 4. 10. 1904,
Marie nar. 22. 1. 1908,
Barbora nar. 27. 1. 1912.

Další z této kamenické party byl Karel Tuháček, kameník v Kolinci čp. 9, syn Jana Tuháčka, domkáře v Uzeničkách čp. 42 a Marie rozené Trachové z Uzeniček čp. 2 na Blatensku, který se dne 2. 7. 1907 oženil v 25 letech s Annou, 19 letou dcerou Karla Zdeňka, domkáře v Kolinci čp. 100 a Marie rozené Hejlové z kolince čp. 105. Nevěsta se narodila ve Vrcovicích čp. 9 na okres Písek. Novomanželé se přestěhovali do čp.100.

V tomto domě čp. 9 se dne 1. 7. 1907 narodila dcera Anna Václavovi Tuháčkovi, kameníku dříve v čp. 130, synu Jana Tuháčka, zedníka v Hošovicích čp. 29 a Anny rozené Jedličkové z Hošovic čp. 12 na Blatensku. Matka dítěte byla Josefa dcera Františka Bálka, dělníka v Hošovicích a matky Kateřiny rozené Koubkové z Buzic 17, rovněž na Blatensku.

Jak již bylo uvedeno u čp. 8 koupil Emil Popper dne 14. 4. 1923 dům čp. 9, který byl dnem 21. 12. 1936 rozdělen mezi děti Emila Poppera takto:
JUDr. Františka Popperová dostala dvě osminy,
Zdeňka Popperová dostala tři osminy,
Růžena Popperová dostala tři osminy.

Jako židovský majetek byl dům čp. 9 dnem 17. listopadu 1942 předán z titulu příslušnictví k NSDAP Ignáci Hanusovi a jeho manželce Anně, kteří pocházeli z Ujčína.

zpět